رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- قسمت …

اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی (سلامتروانی)طبق تعریف سازمان بهداشت، بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی بهداشت، تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست. در این تعریف همان طور که ملاحظه میشود، سازگاری با محیط ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

پژوهش کاربردیارائه خدماتشکل۳-۲- رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی (همان، ص ۹۶)ج: رویکرد تلفیقیدر آغاز این بحث با توجه به دو رویکرد ذکر شده، بطور طبیعی این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان با وجود تفاوتهایی که در بین دو دیدگاه ابزاری (جمع ادامه مطلب…

بررسی تطبیقی درآراءمبناگرایانه شیخ اشراق وعلامه طباطبایی- قسمت ۶

۲-۲- سوال های فرعی:۱٫ازمنظرآن دو گزاره های بدیهی چه نوع گزاره هایی اندوچه نقشی درمبناگرایی دارند؟ علم حضوری ونقش آن درمبناگرایی ازمنظر آن دو چیست؟ ادله آن دو دراثبات باورهای پایه چیست؟ ۴-روش سیرازگزاره های بدیهی به گزاره های غیربدیهی ازمنظرآن دو چگونه است؟فرضیههای تحقیق۳-۱٫ فرضیه اصلی:به نظرمی رسد تلقی ادامه مطلب…