طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

تعیین مقوله های شرایطی، تعاملی/ فرآیندی وپیامدیکدبندی گزینشی؛ انتخاب وتعیین مقوله ی هسته محورینظریه ی زمینه ایاعتبار سنجی روایی و پایاییارزیابی روایی نتایج تحقیق، بعد از جمع بندی قضیه های تحقیق و ارائه قضیه کلی به این صورت انجام می گیرد که در روش داده بنیاد مفاهیم، مقوله ها و ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

ب) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹فصل سوممقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۴روش شناسی …………………………………………………………………………………………………………..۲۳۴جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………….۲۳۵تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵اعتبار سنجی و روایی و پایی ………………………………………………………………………………. ۲۴۰فصل چهارممقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۲۴۲تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….۲۴۲کد گذاری باز ………………………………………………………………………………………………….۲۴۴کدگذاری باز بیانات و فرامین حضرت امام خمینی (ره) ……………………………………………۲۴۴کدگذاری باز بیانات مقام معظم ادامه مطلب…