طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

تعیین مقوله های شرایطی، تعاملی/ فرآیندی وپیامدیکدبندی گزینشی؛ انتخاب وتعیین مقوله ی هسته محورینظریه ی زمینه ایاعتبار سنجی روایی و پایاییارزیابی روایی نتایج تحقیق، بعد از جمع بندی قضیه های تحقیق و ارائه قضیه کلی به این صورت انجام می گیرد که در روش داده بنیاد مفاهیم، مقوله ها و ادامه مطلب…