دسترسی متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

اَعصار: اسم عربی، ج عصر که به معنی زمانه باشد (لغ)ظلّ: اسم عربی، سایه، پناه (منتهی)رایت:ر.ک.ص۱۱۰/س۱۱گردون اقتدار: صفت مرکب، اقتداری همچون اقتدار و شکوه آسمان.لشکر جرار: ر.ک.ص ۱۲۵/س۱۹٫عسکر: ر.ک.ص ۵۵۵/س۲۱٫اقتِران: اسم مصدر عربی، اتحاد و اتفاق و سازش و پیوستگی (ناظم)مساعی: اسم عربی، جِ مَسعاه، سعی و جهاد و کوشش (ناظم)حس مساعی: ادامه مطلب…