جایگاه فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی و شناسایی عوامل توسعه بازار

فرش دستباف به عنوان یک کالای هنری – صنعتی از دیر باز توسط ایرانیان تولید می شده و به شکل زیرانداز و یا برخی مصارف دیگر مورد استفاده قرار می گرفته است. فرش دستباف که آمیخته با هنر و فرهنگ ایرانی و اسلامی است به دلیل کیفیت و جذابیت خود ادامه مطلب…

رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم

مشکل کشاورزان داستان هیوموجوامع و کشورهای سرتاسر جهان پدیده ای بسیار آشنایی است: والدین در جوامع سرتاسر جهان خواستار فرصتهای تحصیلی بهتر برای فرزندان خود هستند ولی همکاری هایی که برای بهبود شرایط مدارس دولتی انجام گرفته به شکست انجامیده اند. ساکنان محله های محروم خواهان خیابان های امن تر ادامه مطلب…

رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس

: در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی وغیر قابل پیش بینی شده ،شرکت ها برای ماندگاری و رسیدن به اهداف تجاری ،ناچار به استفاده از رویکردهای جدید و توسعه ی شایستگی ها و قابلیت های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. دراین راستا بازارگرایی وتوجه ادامه مطلب…

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع وعملکرد بازاریابی در شرکت نورد و لوله صفا

 : پایه اول مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد . اقامت دمینگ در آغاز بر پایه فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که توسط والدر شوهارت که دمینگ زیر نظر او در آزمایشگاههای بل ادامه مطلب…

رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392

ای از طبیعت و زیبایی های آن به خانه خود آورده است. در حال حاضر پرورش گل و گیاهان زینتی از اهمیت بسیار برخوردار می باشد و در بسیاری از کشورهای جهان، با بهره گیری از دانش تولید گل و گیاهان زینتی، استفاده از تجهیزات مناسب، ارقام خوب و تکنولوژی ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در …

در این تحقیق تنها به تاثیر و اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی پرداخته شده است و تعامل بین این متغیر ها مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تعامل بین این متغیرها مورد بررسی قرار گیرند.۵-۷- محدودیت های تحقیقتحقیق حرکت و فرایندی در جهت هدفی ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه …

McDonough,John. (2003). Encyclopedia of Advertisting :fizory Dearborn An imprint of the Taylor and Francis Group. New York :First Edition, 1256.Munusamy ,Jayaraman & Chee Hoo, Wong.(2008).Realationship between marketing mix strategy and consumer motive : An empiricial study in major TESCO stores. Unitar E-Journal, 4( 2) .Murthy, D.N.P. & Kumar, K. Ravi(2000).Total ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

۴۹۸/۰ ۶۸/۱ ۴ وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات ۶۱/۳ ۶۲۸/۰ ۵۲/۲ ۳ ۰۰۰/۰= sig ۴۹۲/۲۸ = ۲χ ۲۵۰=df با توجه به نتایج بدست آمده ، مجذور کای محاسبه شده برای شاخص های عامل ترفیع با ۳ در جه آزادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد ، اعطای تخفیف و ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد.هریک از این ابزارها، خود انواعی دارد که کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند.این ابزارها عبارتند از:۱-بررسی مدارک و اسناد، ۲- مشاهده، ۳- مصاحبه، ۴- پرسشنامهدر این تحقیق جهت جمع آوری داده ها از روش های بررسی ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

۳-۷-کیفیت ابزار اندازه گیری مدل تحقیق- روایی و پایایی۳-۷-۱- رواییانتخاب متغیرهای صحیح، در افزایش اعتبار مدل تأثیر دارند. نادیده گرفتن متغیرهای مربوط که به عنوان متغیرهای از قلم افتاده از آنها تعبیر می شود، ممکن است منجر به نتایج نادرست درباره ی رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته شود، با مطالعه ادامه مطلب…