مقاله – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

همچنین طبق مطالعه ای که ریاحی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۹۲ در خصوص تأثیر اجرای قانون جدید انجام داده، میزان مرگ از ۱/۴ درصد هزار قبل از اجرای قانون جدید به ۷/۳ بعد از اجرای قانون رسیده است. یافته ها حاکی از آن است که اجرای ادامه مطلب…