دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه …

۰ ۷۵/۱ ۹/۵۱ جمع ۱۵۷/۲۸۰۳ ۲/۱۱۵۰ ۱۰۸۴ ۱۵۰۸ مأخذ: شرکت تعاونیهای آب سد گلستان (۱)۳-۲- روش و شیوه گردآوری اطلاعاتدر مطالعه حاضر جمع آوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) انجام شده است. بخشی از اطلاعات که شامل اطلاعات کلی منطقهای است به روش اسنادی و ادامه مطلب…