رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد …

نحوه انجام پژوهش پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، ۴ دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

جدول۴-۶: توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب محل سکونت ۵۰جدول۴-۷:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب ماشین شخصی ۵۱جدول۴-۸:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب شغل مادر ۵۱جدول۴-۹:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه‌های فرزندپروری ۵۲جدول۴-۱۰:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب مهارت اجتماعی ۵۳جدول۴-۱۱:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب ادامه مطلب…