تحقيق دانشگاهی – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

…به توچه همه رنجبران درمحنندوقت مردن فقرا بی کفنند اهل بازار به بیت الحزنندنوحه بنیاد مکن الولو مییاد بچه جون دادمکن الولو می یاد …تو کجا صحبت صلحیه کجاقصه آن زن علویه کجا قدرت نطق به عدلیه کجاجعل اسناد مکن الولو میاد بچه جون داد مکن الولو می یاد…(همان، ۲۰۲ ادامه مطلب…

دسته بندي علمی – پژوهشی : تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف و افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر …

QEEG در سنجش اختلالات روان پزشکی و عصب شناختی نیز با استانداردهای تکنیکی روش‌های علمی هماهنگی دارد (ساچر، کارل و نورس،۲۰۰۳). با مشاهده‌ی این مطالعات به نظر می‌رسد، استفاده از این ابزار در شرایط تشخیصی و بالینی می‌تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار شود، چرا که این ابزار هم از ادامه مطلب…