سایت مقالات فارسی – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

۱۱٫سود خالص شرکت۴-۴-۵-۲٫ الگوی تکافل براساس پیشنهاد آیت الله دکتر حسنآقا نظری[۱۰۷]در الگوی آیتالله دکتر حسنآقا نظری، شباهتهایی با الگوهای متعارف تکافل وجود دارد که مهمترین آنها، سه رکنی بودن آن (شامل متکافلین، شرکت تکافل و صندوق تبرّع) است. یکی از مهمترین تأکیدات در این الگو، بهرهبرداری کارآمد از منابع ادامه مطلب…