رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری بر ظرفیت گذشتن از دشواری های پایدار، سرسختانه و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان ادامه مطلب…

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد …

نحوه انجام پژوهش پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، ۴ دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از ادامه مطلب…

ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

طیف پاسخ دهی وزنی۱- ۳- ۵- ۷- ۹ امتیاز ۱: بسیار کمامتیاز ۳: کمامتیاز ۵: متوسطامتیاز ۷: زیادامتیاز ۹: بسیار زیاد میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

۴۹۸/۰ ۶۸/۱ ۴ وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات ۶۱/۳ ۶۲۸/۰ ۵۲/۲ ۳ ۰۰۰/۰= sig ۴۹۲/۲۸ = ۲χ ۲۵۰=df با توجه به نتایج بدست آمده ، مجذور کای محاسبه شده برای شاخص های عامل ترفیع با ۳ در جه آزادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد ، اعطای تخفیف و ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی(مطالعه …

۲-۱-۵- هرم آمیخته ترفیعتبلیغات و ترفیع، در عمل وظیفه ارتباطی خود را همانند یک هرم انجام می‌دهند. در طبقه پایین هرم، اهداف ارتباطات بیشتر شامل آگاه‌سازی مشتری و ارائه اطلاعاتی در خصوص محصول است، اما در رأس هرم، اهداف ارتباطات بیشتر بر ترغیب و تحریک تمایلات مشتری برای خرید تمرکز ادامه مطلب…

تحقیق – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم ممتنع تاحدودی موافقم کاملا موافقم امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ همچنین در ابتدای پرسشنامه جهت بررسی های توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهدگان جمع آوری می شود.۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامهالف) رواییروایی آزمون اشاره می کند « به میزان ادامه مطلب…