رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی با استفاده …

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارایه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش ادامه مطلب…

پژوهش – مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه موردی …

شهرستان گنبد کاووس از نظر آب و هوای جز اقلیم مدیترانه‌ای به حساب آمده که دارای فصل تابستان نسبتا گرم و خشک میباشد. موقعیت طبیعی شهرستان به گونه‌ای است که بر پدیده‌های اقلیمی خصوصا بارندگی تاثیر فراوانی می‌گذارد که عمدتا به دلیل کاهش ارتفاعات رشته کوههای البرز شرقی در این ادامه مطلب…

مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی …

جو آبی ۹۲۴۳ آفتابگردان ۶۲ جو دیم ۱۶۶۴۴ کنجد ۶ کلزا ۱۴۱۵۰ بادام زمینی ۳۱ جمع ۱۶۳۳۶۱ ماخذ: جهاد کشاورزی شهرستان گنبد کاووسوضعیت دام و طیور و واحدهای دامی صنعتی شهرستان گنبدکاووس شامل ۴۰۰۰۰۰ راس دام سبک و ۸۰۰۰۰ راس دام سنگین و ۳۹۲۸۰۰۰ قطعه طیور و ۱۱۶۰۰۰۰ قطعه جوجه ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی …

حریری و لفمجانی (۱۳۸۸) به سنجش اضطراب کتابخانهای در بین دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداختندو چنین گزارش کردند که میانگین اضطراب کتابخانهای در کلیه مقیاس های فرعی در حد متوسط است با این تفاوت که تنها در مقیاس فرعی موانع در ارتباط با تجهیزات مکانیکی، مردان به نحو معنی داری نسبت ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چند بعدی کتابخانه ای …

حریری و لفمجانی (۱۳۸۸) به سنجش اضطراب کتابخانهای در بین دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداختندو چنین گزارش کردند که میانگین اضطراب کتابخانهای در کلیه مقیاس های فرعی در حد متوسط است با این تفاوت که تنها در مقیاس فرعی موانع در ارتباط با تجهیزات مکانیکی، مردان به نحو معنی داری نسبت ادامه مطلب…