تحقیق – ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی …

شناسایی دیدگاه های نظری در مورد شهرداری ها و وظایف آنهاهمچنین اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:شناخت و تحلیل وظایف شهرداری ها در وضع موجودتحلیل تحولات در وظایف شهرداری ها در ایرانامکان سنجی مالی، اقتصادی، اداری، قانونی و اجتماعی واگذاری وظایف جدید به شهرداری هاترسیم چشم انداز آینده نظام مدیریت شهری ادامه مطلب…