تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی در پرخاشگری دانش …

کلید واژه ها:پرخاشگری، سبکهای فرزندپروری ، مهارت های اجتماعی چکیدههدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک‌های فرزند- پروری و مهارت های اجتماعی در پرخاشگری دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر زنجان بود. برای نیل به این هدف ۳۷۰ نفر از دانش آموزان دختر ادامه مطلب…