سامانه پژوهشی – طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

احترام به افکار و عقاید دیگران دین رسمی ایران اسلام و مذهب اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل می‌باشند. ۳۴ رعایت حقوق دیگراناخلاق حسنه و عدالت دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه قسط و عدل اسلامی عمل ادامه مطلب…