پژوهش دانشگاهی – مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه …

سطح زیر کشت هکتار ۷۴۵/۲۸۰۲ ۹۰۱/۱۱۴۹ ۹۹۸/۱۰۸۳ ۰۸۷/۱۵۰۷ ۶۵۴۳/۷۳۱ -۰/۰۲ مأخذ: یافتههای تحقیقموجودی منابع نیروی کار و تراکتور و کمباین در منطقه زیاد بوده که میزان استفاده شده در الگو به ترتیب ۹۴، ۹۲ و۹۳ درصد نسبت به موجودی کاهش یافته است.۴-۲-۲- اعمال سیاست تغییر روشهای آبیاری بر الگوی کشت، ادامه مطلب…

مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی …

: کل زمین‌های موجود در در منطقه jامTw: کل آب موجود منطقه مورد مطالعه: آب مورد نیاز هر هکتار محصول i ام منطقه‌یj ام در ماه k ام: کل آب موجود درمنطقهj ام در ماه k ام: کل آب موجود در ماه k امنیروی کار لازم هر هکتار محصول i ادامه مطلب…

مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت …

j=1, 2,3,4 (3-35)۳-۸-۳-۵- محدودیت ماشین‌آلات کشاورزیاکثر عملیات کاشت محصولات منطقه مورد مطالعه، نظیر شخم، دیسک، تسطیح، بذر پاشی، کود‌پاشی و سم پاشی توسط تراکتور و ادوات مرتبط با آن و عملیات برداشت غلات و ذرت علوغه و ذرت دانهایی نیز با کمباین انجام می‌گیرد. از آنجا که تقریباً تمام فعالیت‌های ادامه مطلب…