ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی …

 دانشکده مدیریت و حسابداریپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهریظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهرینمونه موردی شهرداری تهرانمحققسوده حمزه لواستاد راهنمادکتر غلامرضا کاظمیاناستاد مشاوردکتر وجه الله قربانی زادهپاییز ۱۳۹۳چکیده:ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در ایران، تعدد سازمان های مسئول ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی

 بسمه تعالیدانشگاه علامه طباطبائیدانشکده روانشناسی و علوم تربیتیرسالهجهت دریافت دکترای تخصصی ( PhD) رشته مدیریت آموزش عالیعنوانطراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانیاستاد راهنما:دکترسید صدرالدین شریعتیاستادان مشاور:دکترعباس عباس پوردکتر حسن ملکیاستادان داور:دکترعلی دلاوردکتر محمدصادق ضیاییپژوهشگر:مهدی ایمانی حسنلوئی۹۲تقدیم به:پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت مهدی موعود، حضرت ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوندپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی( گرایش بازرگانی بین الملل)بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیرازاستاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رحیم اسفیدانیاستاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حقیقیپژوهش و نگارش: ادامه مطلب…