پژوهش – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در …

در این تحقیق تنها به تاثیر و اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی پرداخته شده است و تعامل بین این متغیر ها مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تعامل بین این متغیرها مورد بررسی قرار گیرند.۵-۷- محدودیت های تحقیقتحقیق حرکت و فرایندی در جهت هدفی ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه …

تقسیم بازار؛ تقسیمبندی بازار، اقدامی است که بدان وسیله یک بازار را به چند گروه از خریداران که دارای ویژگیها، نیازها یا رفتارهای متفاوت هستند، تقسیم میکنند. زیرا هریک از این محصولات به آمیزهای متفاوت از بازاریابی نیاز دارند. هدف قراردادن بازار؛ پس از تعیین یا شناسایی گروهها، موضوع هدف ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات …

۵-۳-نتیجه گیری ۱۲۴۵-۳-۱-نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۲۴۵-۳-۲- نتیجه بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۲۵۵-۳-۳- نتیجه بررسی فرضیه سوم تحقیق ۱۲۶۵-۳-۴- نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۲۶۵-۳-۵- نتیجه بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۱۲۷۵-۳-۶- اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش فروش و سهم بازار شرکت پگاه فارس ۱۲۸۵-۴- سازگاری یافته ها با ادامه مطلب…