رتبه بندی شعب بانک ملی به لحاظ شاخصهای تاثیر پذیر از آموزش ضمن خدمت با استفاده از تکنیک …

هزاره سوم میلادی عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر تغییر و تحولات شتابنده است. در چنین فضایی سازمانها باید به طور مداوم آماده تحولات و رویاروئی با تغییرات باشند و بر پایه این نظریه که هر نظام و سیستمی متاثر از نظام برین خود می باشد، خود را ادامه مطلب…

پژوهش – مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه …

۵۱/۱ ۴۵/۱ ۴۱/۱ ۳۲/۱ ۲۴/۱ ۱۲/۱ ۹/۰ ۵۸/۰ ۰ ۰ RI ماخذ: (مهرگان، ۱۳۸۳)۳-۷- فرآیند روش تاپسیسواژه [۵۴]TOPSIS به معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل است. این مدل توسط هوانگ و یون[۵۵] در سال ۱۹۸۱ پیشنهاد شد که یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره مانند AHP است. در این ادامه مطلب…