رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد …

نحوه انجام پژوهش پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، ۴ دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات …

۶۰/۰ کل ۱۸ ۸۵/۰ در تحقیق حاضر ضرائب آلفای کرونباخ برای ابعاد فوق به ترتیب ۸۷/۰، ۷۹/۰، ۷۳/۰ و ۶۰/۰ حاصل شد که نشان از پایایی قابل قبول ابعاد این پرسشنامه است. این نتایج در جدول ۳-۵ آمده است.۳-۴- روش اجرابهمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش، پس از ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چند بعدی کتابخانه ای دانشجویان …

۶۰/۰ کل ۱۸ ۸۵/۰ در تحقیق حاضر ضرائب آلفای کرونباخ برای ابعاد فوق به ترتیب ۸۷/۰، ۷۹/۰، ۷۳/۰ و ۶۰/۰ حاصل شد که نشان از پایایی قابل قبول ابعاد این پرسشنامه است. این نتایج در جدول ۳-۵ آمده است.۳-۴- روش اجرابهمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش، پس از ادامه مطلب…