پژوهش – مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه موردی …

شهرستان گنبد کاووس از نظر آب و هوای جز اقلیم مدیترانه‌ای به حساب آمده که دارای فصل تابستان نسبتا گرم و خشک میباشد. موقعیت طبیعی شهرستان به گونه‌ای است که بر پدیده‌های اقلیمی خصوصا بارندگی تاثیر فراوانی می‌گذارد که عمدتا به دلیل کاهش ارتفاعات رشته کوههای البرز شرقی در این ادامه مطلب…

مقاله – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۲

۲-۸٫ گردشگری درمشهدگردشگری کنونی مشهد محصول پیامدهای فضایی ارتباط متقابل جهانبینی(باورهای مذهبی/فرهنگی) با محیط(منابع و توانهای طبیعی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و…) از یک طرف با اجزا و عناصر عرضه(جاذبهها، حمل و نقل، واحدهای اقامتی/پذیرایی، خدمات و ….) و تقاضا(زائرین و گردشگران محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی) از طرف دیگر است که در طول تاریخ ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- …

۲ – ارتقاء کارآمدی مدیریت بخش اشتغال استان چهارمحال و بختیاری درخصوص اشتغال بسیجیان.۳ – ارائه راه حل های عملی به مسئولان اشتغال استان جهت برنامه ریزی به منظور افزایش اشتغال بسیجیان استان چهارمحال و بختیاری.۱-۴ فرضیههای تحقیقمطابق الگوی ارائه شده توسط صاحب نظران، راهکارهای اشتغال از عناصر و مؤلفه ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۱۷

بررسی کتب و مقالات فارسیبررسی پایایی پرسشنامهتدوین مدل مفهومی تحقیقبررسی کتب و مقالات لاتینتکنیک های آماری و آمار استنباطی۳-۳- روش تحقیقروش تحقیق در علوم مدیریت با توجه به دو ملاک ۱) هدف تحقیق ۲) نحوه گردآوری داده ها مشخص می گردد.الف) روش تحقیق بر حسب هدف:تحقیقات علمی را بر اساس ادامه مطلب…