تحقیق – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- قسمت ۱۲

۲- نظریه شناختی رفتاری از همان ابتدا تلاش کرد تا پشتوانههای قدرتمندی در فلسفه و دانش عمومی روانشناسی برای خود فراهم کند. به این ترتیب درمان شناختی رفتاری به لحاظ فلسفی نظریهای پدیدارشناختی[۱۰۸] و ساخت گرا[۱۰۹] به شمار میرود و از روانشناسی شناختی[۱۱۰] جرج کلی[۱۱۱] و نظریه اجتماعی آدلر[۱۱۲] نیز بسیار تأثیر پذیرفته است (بک ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

تراکم: تراکم بیش از حدّ جمعیت در فضای فیزیکی باعث به‌هم خوردت تعادل روانی انسانها شده و سبب بالا رفتن پرخاشگری میشود.هورمونها و داروها.تأثیرات کروموزومی: پژوهشهای رفتاری مربوط به تأثیر کروموزمها بطور عمده بر ناهنجاریهای X وY متمرکز بودهاند، بخصوص سندرمXYY ـ۴۷٫ مطالعات اولیه حاکی بود که افراد مبتلا به این ادامه مطلب…