بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– تعریض خطکشی عابر پیاده در محلهای مورد نیاز– رعایت شیب استاندارد پل– استفاده از بتن و یا سیمان برای جلوگیری از لغزندگی پیادهرو– برداشتن جدولهای بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده– برداشتن نرده یا زنجیری که راه عبور از پیادهرو به خیابان را در محل خطکشی عابرپیاده ادامه مطلب…

مقاله – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

همچنین طبق مطالعه ای که ریاحی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۹۲ در خصوص تأثیر اجرای قانون جدید انجام داده، میزان مرگ از ۱/۴ درصد هزار قبل از اجرای قانون جدید به ۷/۳ بعد از اجرای قانون رسیده است. یافته ها حاکی از آن است که اجرای ادامه مطلب…