دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت ۲۴

«باری رواج و چیرگی نسبتهای عرضی و ریاضی بر علم تجربی و فحص از قوانین طبیعت و ترک تعاریف وتصور کاوی و غلبه هنرمند بر تکنیک ودر رسیدن تئوری ها و مدلهای علمی و رشد معرفت شناسی و در گرفتن نزاع ژرف و دامن گستر میان عالمان طبیعت و عالمان ادامه مطلب…

بررسی تطبیقی درآراءمبناگرایانه شیخ اشراق وعلامه طباطبایی- قسمت ۱۴

از نظر وی فطریات در واقع جزء اولیات است. فطریات ، قضایایی است که قیاس خود را همراه خود دارد . این قضایا در اصل قضایایی هستند که عقل وقتی می خواهد آن ها را بررسی کند به سرعت به نتیجه می رسد . دلیل این که به سرعت به ادامه مطلب…