پژوهش دانشگاهی – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

فرضیه ۱- کیفیت مواد، مهمترین عامل موفقیت در دستیابی به عملکرد بالای تامین کننده است.آزمون فرضیه ۱، برمبنای تفاوتهای بین پاسخها است، مشخص کردن اینکه تا چه میزانی ۵ فاکتور اعمال شده اند، ضمن اینکه عملکرد تامین کننده در کارخانه هایشرکت پاکشو ، ارزیابی می شود. به منظور تایید درست ادامه مطلب…

مقاله – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۵

عنوان شماره صفحهشکل ۱-۲- تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………۱۷شکل ۲-۲- تکامل دیدگاهای مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………………..۲۰شکل۳-۲- چارچوب مدیریت زنجیره تامین : عناصروتصمیمات(احمدی کهنعلی، ۱۳۸۷) ……………………….۲۱شکل‏۴‑۲- چهارمنظرکارت امتیازی متوازن ( (Kaplan et al,2005 ……………………………………………….38شکل ۱-۳- فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۶۳چکیده:سازمانها راه حلهای زیادی را برای مشکلات زنجیره تامین پیدا کرده اند. این ادامه مطلب…

بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۶

موقعیت مالی کارخانه می تواند از طریق فعالیت تامین با قرار دادن و کشف پتانسیل مزیت ، افزایش یافته ، بهبود پیدا کرده و از هزینه های تامین بکاهد. علاوه براین، روشی که مدیران تامین طراحی می کنند، تاثیر مهمی بر عملکرد کارخانه هم در کوتاه مدت و هم در ادامه مطلب…

بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۷

ب – ذخیره فریبنده: این گونه مشکل زمانی که مشتریان محصولی را می خواهند که اگرچه وجود دارد ولی دردسترس نیست اتفاق می افتد . مثل وقتی که محصول درجایی نادرست قرار می گیرد یا اینکه مقدار ذخیره ناصحیح است.هرساله سازمانها راه حلهای زیادی را برای مشکلات زنجیره تامین پیدا ادامه مطلب…

بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت ۲

۲-۲-۷-۲- روندتقاضا………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۳-۷-۲- استراتژیهای مدیریت ارتباط تامین کننده. …………………………………………………………………..۲۹۱-۳-۷-۲- روش عمومیSRM……………………………………………………………………………………………… ….29۲-۳-۷-۲- استراتژیهای بخش بند ی تامین کننده……………………………………………………………………….. ۳۰۳-۳-۷-۲- انتخاب صحیح تامین کننده……………………………………………………………………………………… ۳۱۴-۳-۷-۲- درک قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۵-۳-۷-۲- کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ………۳۱۸-۲- کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………………۳۳۹-۲- تحولات کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….۳۵۱۰-۲- مناظرکارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………….۳۶۱۱-۲- توازن درمیان کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………۴۰۱۲-۲- تعداد مناظردریک کارت امتیازی ادامه مطلب…