متن کامل – بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری- قسمت ۹

نمودار (۱) جریان و انباشت مشاغل و نیروی کار را نشان می دهد که توسط هلت[۹] در سال ۱۹۶۹ ارائه شده است[۱۰]. در سمت تقاضا، با افزایش تقاضا برای کالا، تقاضا برای کارگر اضافی افزایش می یابد. تقاضای فزاینده برای نیروی کار، پست های جدید مشاغل را ایجاد می نماید. همچنین ادامه مطلب…