جستجوی مقالات فارسی – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

حفاظ های نیمه صلبحفاظ های نیمه صلب دارای خواص انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سیستم های صلب هستند ، اما این میزان از حفاظ های انعطاف پذیرکمتر می باشد . مسیر دهی مجدد به وسیله نقلیه ای که از جاده منحرف شده به کمک انتقال انرژی برخورد به پایه ها ادامه مطلب…