رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری بر ظرفیت گذشتن از دشواری های پایدار، سرسختانه و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان ادامه مطلب…

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم …

مقابله با هیجان‌های شدید دیگران آگاهی از نقش یک شهروند مسئول تشخیص حق انتخاب‌های دیگر برای تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود مسامحه (برای حل تعارض) دوست یابی ابراز وجود و گوش دادن رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر توضیح ارزش‌ها تنظیم وقت(فتحی لواسانی، ۱۳۷۸). – تشخیص راه‌حل‌های ادامه مطلب…