رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

گذر از اقتصاد توسعه نیافته، نیازمند سرمایه گذاری است. هدایت سرمایه های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران است. برای این منظور، سرمایه گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که آن ها را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین سبد سهام یاری کند. یکی از مباحث ادامه مطلب…

شناخت معیارهای نظارت و کنترل از منظر آموزه های اسلام

: مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهایی است که باعث هماهنگی و بقا سازمان، جامعه و منابع مادی و معنوی می گردد. وظایف مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، ونظارت وکنترل است. علی رغم اینکه نظارت وکنترل مرحله پایانی وظایف مدیریت می باشد، اماهمه مراحل از بدو شروع درگیرنظارت وکنترل به صورت ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه …

۰ ۷۵/۱ ۹/۵۱ جمع ۱۵۷/۲۸۰۳ ۲/۱۱۵۰ ۱۰۸۴ ۱۵۰۸ مأخذ: شرکت تعاونیهای آب سد گلستان (۱)۳-۲- روش و شیوه گردآوری اطلاعاتدر مطالعه حاضر جمع آوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) انجام شده است. بخشی از اطلاعات که شامل اطلاعات کلی منطقهای است به روش اسنادی و ادامه مطلب…

تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و …

با رشد تعداد وسایل نقلیه ، تصادفات جاده ای نیز افزایش می یابد . تأثیر اقتصادی این تصادفات در مراحل اولیه ، اندک می باشد . به هر حال با افزایش نرخ رشد وسایل نقلیه ، تأثیر اقتصادی تصادفات نیز بسیار بیشتر می شود و به شکلی قابل توجه اقتصاد ادامه مطلب…