سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

مدارس ناحیه ۲:دخترانه: مدرسه فرهنگیان شهید رهبری: کلاس چهارم ۳۰ نفرو کلاس پنجم ۳۴ نفر. مدرسه نیکخواه: کلاس چهارم ۲۳ نفرو کلاس پنجم ۲۷ نفر).مدارس ناحیه ۲ پسرانه:علّامه حلّی کلاس چهارم۲۵ نفر. کلاس پنجم۲۳ نفر.فرهنگیان آزادگان: کلاس چهارم۲۹ نفر. کلاس پنجم ۳۴ نفر.براساس فرمول کوکران ۳۷۰ نفر دانشآموز به‌عنوان نمونه ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

جدول۴-۶: توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب محل سکونت ۵۰جدول۴-۷:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب ماشین شخصی ۵۱جدول۴-۸:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب شغل مادر ۵۱جدول۴-۹:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه‌های فرزندپروری ۵۲جدول۴-۱۰:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب مهارت اجتماعی ۵۳جدول۴-۱۱:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های …

اصطلاح فرزندپروری از ریشه پریو (Pario) به معنی” زندگی بخشیدن” گرفته شده است. منظور از شیوههای فرزند پروری، روشهایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به‌کار میگیرند و بیانگر نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و هم‌چنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش ادامه مطلب…