سایت مقالات فارسی – طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

ب- بوجود آوردن محیط مناسب و رضایتبخش برای کلیه افراد زیربط.ج- بوجود آوردن محیطی مناسب برای ایجاد روحیه احساس تعهد و تعلق.د- بوجود آوردن محیطی مناسب برای انجام پژوهش و فعالیتهای مربوطه و ایجاد احساس افتخار در افراد.– اهداف مربوط به حفظ موقعیت و منزلت دانشگاهالف- حفظ و افزایش سطح ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

پژوهش کاربردیارائه خدماتشکل۳-۲- رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی (همان، ص ۹۶)ج: رویکرد تلفیقیدر آغاز این بحث با توجه به دو رویکرد ذکر شده، بطور طبیعی این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان با وجود تفاوتهایی که در بین دو دیدگاه ابزاری (جمع ادامه مطلب…

مقاله – شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری- قسمت ۲۲

۲-۸٫ گردشگری درمشهدگردشگری کنونی مشهد محصول پیامدهای فضایی ارتباط متقابل جهانبینی(باورهای مذهبی/فرهنگی) با محیط(منابع و توانهای طبیعی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و…) از یک طرف با اجزا و عناصر عرضه(جاذبهها، حمل و نقل، واحدهای اقامتی/پذیرایی، خدمات و ….) و تقاضا(زائرین و گردشگران محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی) از طرف دیگر است که در طول تاریخ ادامه مطلب…