پژوهش – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در …

در این تحقیق تنها به تاثیر و اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی پرداخته شده است و تعامل بین این متغیر ها مورد بررسی قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تعامل بین این متغیرها مورد بررسی قرار گیرند.۵-۷- محدودیت های تحقیقتحقیق حرکت و فرایندی در جهت هدفی ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه …

McDonough,John. (2003). Encyclopedia of Advertisting :fizory Dearborn An imprint of the Taylor and Francis Group. New York :First Edition, 1256.Munusamy ,Jayaraman & Chee Hoo, Wong.(2008).Realationship between marketing mix strategy and consumer motive : An empiricial study in major TESCO stores. Unitar E-Journal, 4( 2) .Murthy, D.N.P. & Kumar, K. Ravi(2000).Total ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در …

۴۹۸/۰ ۶۸/۱ ۴ وضعیت طرح و رنگ بسته بندی محصولات ۶۱/۳ ۶۲۸/۰ ۵۲/۲ ۳ ۰۰۰/۰= sig ۴۹۲/۲۸ = ۲χ ۲۵۰=df با توجه به نتایج بدست آمده ، مجذور کای محاسبه شده برای شاخص های عامل ترفیع با ۳ در جه آزادی در سطح اطمینان ۹۵ درصد ، اعطای تخفیف و ادامه مطلب…

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات …

۵-۳-نتیجه گیری ۱۲۴۵-۳-۱-نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۲۴۵-۳-۲- نتیجه بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۲۵۵-۳-۳- نتیجه بررسی فرضیه سوم تحقیق ۱۲۶۵-۳-۴- نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۲۶۵-۳-۵- نتیجه بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۱۲۷۵-۳-۶- اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش فروش و سهم بازار شرکت پگاه فارس ۱۲۸۵-۴- سازگاری یافته ها با ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه …

جدول ۴-۱۲- آزمون T تک نمونه ای برای بررسی تاثیر عامل پرسنل بر افزایش فروش……………. ۱۱۶جدول ۴-۱۳- آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی تاثیر عامل ترفیع بر افزایش فروش……………. ۱۱۶جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون فرید من و رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی………………………………….۱۱۷جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون فرید من و رتبه بندی ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم …

ابزار پیشبرد فروشی که مشتری ایجاد می‌کنند به دلیل تأثیرات دراز مدتشان مطلوب‌ترند.(واکر و همکاران، ۱۳۹۰).۲-۱-۷-۱- تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروشبرای استفاده از پیشبرد فروش، شرکت باید اهداف خود را تعیین کند، ابزار پیشبرد فروش را انتخاب نماید، برنامه ای را توسعه دهد. آن را قبلاً آزمایش کرده، سپس ادامه مطلب…