شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم …

در اینجا لزومی ندارد که حتماً روی بهبود عملکرد محصول تلاش فراوانی انجام پذیرد و استراتژی محصول باید آن باشد که اهداف موضع یابی را برآورده سازد. در مجموع صرفاً تاکید بر نتایجی است که از نام تجاری به دست می‌آید (دیک ، باسو، ۲۰۰۷).اگر ارزیابی مصرف‌کنندگان در هر دو ادامه مطلب…

تحقیق – بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC در شرکت پاکشو- قسمت …

کم تا حدودی زیاد بسیار زیاد کاملا مخالفم تاحدودی مخالفم ممتنع تاحدودی موافقم کاملا موافقم امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ همچنین در ابتدای پرسشنامه جهت بررسی های توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهدگان جمع آوری می شود.۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامهالف) رواییروایی آزمون اشاره می کند « به میزان ادامه مطلب…