نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

(گیلانی، ۱۳۷۵: ۳۸۹ ـ ۳۹۰)همچنان که از آزادی اجتماعی و سیاسی زنان دفاع میکند و آنان را نسبت به حقوقشان آگاه میکند. اما نسبت به عفت و عصمت زبان بیتوجه نیست و زنانی را که نسبت به مسایل شرعی اسلام در مورد خودشان و همچنین عرف و سنت جامعهی ایران ادامه مطلب…

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- …

ثالثاً. دینی باشد؛ یعنی بنابر بنیاد اصول و مبانی اسلامی باشد.رابعاً. جهانی باشد؛ یعنی ضمن توجه به تجارب بشری، با زبانی جهان شمول ارایه شود تا بتواند قابلیت های خود را برای اداره امور انسانی به جوامع مختلف عرضه دارد.دوری علوم انسانی از هر یک از چهار ویژگی مذکور، به معنای ضعف ادامه مطلب…