ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

فصل ۲: مبانی نظری پژوهشمقدمهبا نظر به مطالب پیشین، باید عنوان کرد که هر تحقیق و پژوهشی که صورت می گیرد، نیازمند بهره مندی از تمامی جوانب موضوع مورد پژوهش می باشد. از این رو، این ادبیات نظری تحقیق است که موقعیت دقیق کار تحقیقی را نشان داده و آن ادامه مطلب…

پژوهش – مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مطالعه موردی …

شهرستان گنبد کاووس از نظر آب و هوای جز اقلیم مدیترانه‌ای به حساب آمده که دارای فصل تابستان نسبتا گرم و خشک میباشد. موقعیت طبیعی شهرستان به گونه‌ای است که بر پدیده‌های اقلیمی خصوصا بارندگی تاثیر فراوانی می‌گذارد که عمدتا به دلیل کاهش ارتفاعات رشته کوههای البرز شرقی در این ادامه مطلب…