نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

شهرآباد شده به به از این مدرسه هاشهر قزوین شده از مدرسه ها مثل بهشتاز همین مدرسه زیبا غلبه کرده به زشتکودکی با خط خوش بهر من این شعر خلق آزادشده به به از این مدرسه هامی رود مدرسه هر کودک پاکیزه سرشتنوشت شهر آباد شده به به از این ادامه مطلب…