سامانه پژوهشی – بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

CV ۰۷/۲ ۸۸/۳ ۶۰/۲ ۴۲/۲ میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف غیره مشابه هستند، در سطح ۵ درصد تفاوت دارند.( SEMخطای معیار میانگین و CV ضریب تغییرات) ۴-۱-۲- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم)نتایج حاصل از مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی و تاثیر جیره‌های آزمایشی در دورههای مختلف بر میانگین افزایش ادامه مطلب…