رابطه بین خویشتن­شناسی مدیران با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض در شرکت بهره­برداری نفت و گاز گچساران

در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می­شود. مواردی چون بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­های پژوهش، سؤالات پژوهش و… در این فصل مورد بحث قرار می­گیرد. بطور کلی این فصل مختص ترسیم نقشه کلی پژوهش می­باشد. 1-2.بیان مساله سازمان­ها رکن اصلی اجتماع ادامه مطلب…

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری بر ظرفیت گذشتن از دشواری های پایدار، سرسختانه و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان ادامه مطلب…

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم …

مقابله با هیجان‌های شدید دیگران آگاهی از نقش یک شهروند مسئول تشخیص حق انتخاب‌های دیگر برای تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود مسامحه (برای حل تعارض) دوست یابی ابراز وجود و گوش دادن رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر توضیح ارزش‌ها تنظیم وقت(فتحی لواسانی، ۱۳۷۸). – تشخیص راه‌حل‌های ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی در پرخاشگری …

پیشینه تجربیپژوهشهای خارجی:در تحقیقی که توسط نانگل[۱۳۴] و همکاران (۲۰۰۲)انجام شد، رفتارهای تهاجمی کودکان و نوجوانان با آموزش مهارت‌های اجتماعی (SST) کاهش یافت.در یک تحقیق طولی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری نوجوانان چینی بررسی شد. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که مادرانی که از ارزشهای ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

مدارس ناحیه ۲:دخترانه: مدرسه فرهنگیان شهید رهبری: کلاس چهارم ۳۰ نفرو کلاس پنجم ۳۴ نفر. مدرسه نیکخواه: کلاس چهارم ۲۳ نفرو کلاس پنجم ۲۷ نفر).مدارس ناحیه ۲ پسرانه:علّامه حلّی کلاس چهارم۲۵ نفر. کلاس پنجم۲۳ نفر.فرهنگیان آزادگان: کلاس چهارم۲۹ نفر. کلاس پنجم ۳۴ نفر.براساس فرمول کوکران ۳۷۰ نفر دانشآموز به‌عنوان نمونه ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

جدول۴-۶: توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب محل سکونت ۵۰جدول۴-۷:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب ماشین شخصی ۵۱جدول۴-۸:توزیع فراوانی درصدی نمونه مورد بررسی برحسب شغل مادر ۵۱جدول۴-۹:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب شیوه‌های فرزندپروری ۵۲جدول۴-۱۰:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب مهارت اجتماعی ۵۳جدول۴-۱۱:توزیع نمونه مورد بررسی بر حسب ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

از طرف دیگر، اختلالات رفتاری تا حدّ‌ زیادی وضعیّت تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان را تحتالشّعاع خود قرار میدهند، تا آنجا که این کودکان نمیتوانند به درستی مسیر سالم و تکاملی رشد را طی کنند (عبدالهی بقرآبادی، شریفی درآمدی و دولتآبادی۱۳۸۹). همچنین، پرخاشگری تأثیرات بلندمدّت جبرانناپذیری بر کودکان برجا میگذارد. ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی در پرخاشگری …

با وجود تعاریف مختلف،اغلب صاحب نظران بر این باورند که پرخاشگری با حملات آزاردهنده و مضر برای قربانی بروز می کند. پرخاشگری به هرگونه رفتار معطوف به هدف آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجود دیگر که به منظور اجتناب از رفتاری مشابه برانگیخته می شود، اطلاق می گردد.پرخاشگری تلویحاً به ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

تراکم: تراکم بیش از حدّ جمعیت در فضای فیزیکی باعث به‌هم خوردت تعادل روانی انسانها شده و سبب بالا رفتن پرخاشگری میشود.هورمونها و داروها.تأثیرات کروموزومی: پژوهشهای رفتاری مربوط به تأثیر کروموزمها بطور عمده بر ناهنجاریهای X وY متمرکز بودهاند، بخصوص سندرمXYY ـ۴۷٫ مطالعات اولیه حاکی بود که افراد مبتلا به این ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و نقش سبک های فرزندپروری و مهارت های اجتماعی …

قرار گرفتن در معرض الگوی پرخاشگرقرینههای مرتبط با پرخاشگریعلل ناراحت کننده / عاطفۀ منفیعوامل شخصیعاطفی بودن منفیزودرنجیباورها دربارۀ پرخاشگریارزشهای موافق پرخاشگریA الگوی رفتاری نوعسوگیریهای اسنادی خصمانه و غیرهمتغیرهای دروندادحالت درونی کنونیعاطفهبرانگیختن شناختعمل تکانشی (مثلاً پرخاشگرانه)عمل عاقلانهارزیابی و فرایندهای تصمیمگیریشکل ۲- ۲: الگوی عمومی پرخاشگری (نقل از بوشمن وهیوسمن،۲۰۰۶)چنان‌که در شکل ادامه مطلب…