پایان نامه درمورد مقررات ملی، دینامیکی

در حالتی که فاصله‌ی تونل از سنگ بستر زیاد باشد(100 متر) نوع خاک تاثیری در مقادیر برش و خمش ایجاد شده در پوشش تونل ‌ها نخواهد داشت.به عنوان مثال می‌توان به نتایج مدل‌های T4، T12 اشاره کرد.
د- در صورت ثابت بودن شرایط مدل از نظر نوع زلزله و عمق سنگ بستر زیاد(100 متر)، در رس ها تفاوتی در نیروهای ایجاد شده در المان‌های پوشش بتن، مشاهده نمی‌شود.‌به عنوان مثال می‌توان به نتایج مدل‌های T11، T15 اشاره کرد.
5-2-2 طراحی پوشش های تونل
در این قسمت برای نشان دادن نحوه طراحی پوشش ها مدل T6 به عنوان نمونه انتخاب شد. پوشش تونل در این مدل براساس حداکثر مقدار لنگر خمشی و نیروی برشی نهایی ایجاد شده در اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی و با ضریب بار 2/1 طراحی گردید. مقدار حداکثر لنگر خمشی این مدل برابر است با 219.6 (kN.m)⁄m وحداکثر نیروی برشی برابر با 93.5 kN⁄m است.
نیروهای طراحی عبارت است از : M_u=264(kN.m)⁄m و V_u=112kN⁄m
-طراحی و کنترل بر مبنای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
کنترل برش:
(5-1) V_c=υ_c b_w d
(5-2) υ_c=0.2ϕ_c √(f_c^’ )
جدول 5-3) طراحی برشی پوشش های بتنی تونل
پارامتر
نماد
واحد
مقادیر پیش فرض طراحی
عرض مقطع
b_w
mm
1000
عمق مؤثر مقطع
d
mm
370
ضریب کاهش مقاومت بتن
ϕ_c

6/0
مقاومت مشخصه بتن
f_c^’
〖N/mm〗^2
25
تنش مقاوم برشی بتن
υ_c
〖N/mm〗^2
6/0
نیروی مقاوم برشی بتن
V_c
KN
222
〖⟸ V〗_c>V_u طراحی آرماتور برشی لازم نیست.
طراحی خمشی:
M_r=∅_s f_y A_s (d-a/2) (5-3)
a=(∅_s f_y A_s)/(∝_1 ∅_c f_c^’ b) (5-4)
∝_1=0.85-0.0015f_c^’≥0.67 (5-5) β_1=0.97-0.0025f_c^’≥0.67 (5-6) ρ_b=∝_1 β_1 (∅_c f_c^’)/(∅_s f_y ) 700/(700+f_y ) (5-7)
جدول 5-4) طراحی خمشی پوشش های بتنی تونل
پارامتر
نماد
واحد
مقادیر پیش فرض طراحی
مقاومت فولاد
f_y
〖N/mm〗^2
400
مقاومت مشخصه بتن
f_c^’
〖N/mm〗^2
25
عمق مؤثر مقطع
d
mm
370
ضریب کاهش مقاومت فولاد
ϕ_s

85/0
ضریب کاهش مقاومت بتن
ϕ_c

6/0
ضریب تنش معادل یکنواخت در بلوک فشاری
∝_1

8125/0
ضریب تقلیل مقدار x برای استفاده از تنش معادل
β_1

9075/0
عمق بلوک فشاری
a
mm
150
عرض مقطع
b
mm
1000
سطح مقطع آرماتور طولی
A_s
〖N/mm〗^2
393
مقاومت خمشی لازم
M_u
KN
264
لنگر خمشی مقاوم
M_r
KN
289
〖⟸ M〗_r>M_u آرماتور ∅ ̅18 به فاصله عرضی 10 سانتیمتر طبق شکل شماره -14-4 کفایت میکند.
شبکه آرماتور عرضی براساس مقدار حداقل آرماتور از میلگرد ∅ ̅12 به فاصله 20 سانتیمتر استفاده شده است.
شکل 5-4) دامنه فوریه زلزله های اعمالی الف- زلزله Northridge ب- زلزله Chi Chi
5-2-3 جابه جایی ایجاد شده در سطح خاک و المان های پوشش تونل
به منظور رصد جابه جایی های ایجاد شده در سطح خاک و المان های اطراف تونل سه نقطه کنترل A و B و C به ترتیب روی سطح زمین، بر روی طاق تونل و جداره کناری تونل در نظر گرفته شدند. شکل 4-9 محل قرارگیری نقاط کنترل جابه جایی نسبت به تونل را نشان می دهد. جدول 4-9 حداکثر جابه جایی قائم در سطح خاک و جداره تونل را در فاز سوم (اعمال انقباض) بیان می کند.
شکل 5-5) محل قرارگیری نقاط کنترل جابه جایی
جدول 5-5) حداکثر جابه جایی قائم در سطح خاک و جداره تونل را در فاز سوم (اعمال انقباض) بیان می کند.
مدل
حداکثر جا به جایی سطح خاک (cm)
حداکثر جابه جایی قائم تونل (cm)
T1 و T2
7/15
5/22
T3 و T4
9/13
5/7
T5وT6
8/16
2/22
T7 وT8
0/7
6/12
T9وT10
4/15
0/23
T11وT12
5/4
8/11
T13و T14
6/49
8/62
T15و T16
1/31
5/28
5-2-4 بررسی تراکم خاک ماسه ای و نوع زلزله و فاصله سنگ بستر تاتونل در تاریخچه جا به جایی
در این حالت با مقایسه نمودار های تاریخچه جابه جایی در نقاط کنترل مدل های مربوط به خاک ماسه ای(T1 تا T8) به بررسی اثر میزان تراکم، نوع زلزله و فاصله سنگ بستر تا تونل می پردازیم.
شکل 5-6) تاریخچه جابه جایی افقی نقاط کنترلی در مدل T1
شکل 5-7) تاریخچه جابه جایی قائم نقاط کنترلی در مدل T1
شکل 5-8) تاریخچه جابه جایی افقی نقاط کنترلی در مدل T2
شکل 5-9) تاریخچه جابه جایی قائم نقاط کنترلی در مدل T2
شکل 5-10) تاریخچه جابه جایی افقی نقاط کنترلی در مدل T3
شکل 5-11) تاریخچه جابه جایی قائم نقاط کنترلی در مدل T3

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درموردمکتب هرات، سلطان محمد، شاهنامه فردوسی

Related articles

منابع مقاله درمورد کلیله و دمنه، امیرخسرو دهلوی، اطلاعات مربوط

حکیم، حافظ، سعدی، نظامی و… است. در این بخش از پژوهش برخی از نسخ ادبی دوره تیموری را که دسترسی به آنها فراهم بود را گردآوری کرده و بر اساس تاریخ کتابت این نسخ، به ترتیب آنها را معرفی کرده‌ایم. 3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) «از سوانح زندگی کم‌تر سراینده‌ای به ‌اندازۀ زندگی ابوالعطاکمال‌الدّین […]

Learn More

منابع و ماخذ تحقیق ارزش اقتصادی، مواد غذایی، خرید مجدد

1389). عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا علی‌رغم افزایش تولید و تقاضای گل بریده ژربرا، ماندگاری این گل به دلیل پژمردگی زودرس گلبرگ‌ها و خمیدگی گردن بسیار کوتاه است. افت کیفیت پس از برداشت در اغلب گیاهان زینتی از جمله گل‌های بریده ژربرا در نتیجه یک یا چند عامل از […]

Learn More

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموز، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

بنابراین معلم باید سعی کند تا در تمام مراحل آموزشی برای همه یادگیرندگان فرصت کسب موفقیت فراهم آورد. 6 – ایجاد رقابت و هم چشمی در میان دانش آموزان جلوگیری کند. معلم باید از ایجاد رقابت بین دانش آموزان که به کسب موفقیت در معدودی از آنها و شکست اکثریت آنها می انجامد، جلوگیری به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید