ب: تعریف عملیاتی محافظهکاری سیاسی
بطور کلی مقصود از گرایش سیاسی محافظهکار افرادی است که وجه مشخصه آنها از نظر گرایش به مسائل سیاسی؛ حفظ وضع موجود است. از نظر اجتماعی، حفظ سنتها و تأکید بر اقتدار مذهب و از نظر اقتصادی، مخالفت با هرگونه تغییر و نوآوری در عرصه های مختلف. روشن است که محافظهکاران جایگاه مشابهی بر روی طیف محافظهکاری نخواهند داشت. بنابراین اهمیت پژوهش حاضر نیز در شناخت گرایشها و تنوعهای درون هریک از این گرایشهاست. از اینرو از طریق مصاحبه نیمهساختیافته به شناسایی تنوع گرایشهای سیاسی افراد درون طیف محافظهکاری و شاخصهای مطلوب جهت تهیه پرسشنامه پرداختیم. لازم به یادآوری است که هدف پژوهش حاضر شناخت گرایشهای سیاسی افراد است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین در ابتدا به منظور عملیاتی کردن محافظهکاری سیاسی دو معرف پذیرش سلسله مراتب و مقاومت در برابر تغییرات را – با توجه به مبانی نظری و تئوریهای موجود- برگزیدیم. در واقع منظور از پذیرش سلسله مراتب، اعتقاد به اقتدار دولتی و پذیرش عقاید مبتنی بر کهتری و مهتری نظیر برتری نخبگان و سیاستمداران و پیروی توده هاست. مقاومت در برابر تغییرات نیز به معنای پای‌بندی به سنتها و پذیرش تمامی شرایط موجود، بدون کم و کاستی و بدون اعمال تغییرات جدی است.
از اینرو در مصاحبهی نیمهساختیافته از معرفهای مذکور بهره بردیم. نتایج حاصل از مصاحبه حاکی از آن بود که به طور کلی در بحث از محافظهکاران میبایست به تفکیک میان نظام و دولت پرداخت، در حالیکه محافظهکاران در رابطه با نظام تمامی سلسله مراتبها را میپذیرند، اما در مورد دولت چنین نیست. آنها کلیت نظام را پذیرفته و به شکل مطلق به آن باور داشته اما در رابطه با دولتهای مختلف نظرات متفاوتی دارند.
آنان اسلام را برنامهای جامع و عملی برای اداره جامعه میدانند و به طور کلی به جامعیت دین در اداره جامعه معتقدند.
نکته دیگر اعتقاد محافظهکاران بر وجود دشمن خارجی و توطئههای آن در کشور است. محافظه‌کاران بیشتر مشکلات موجود در جامعه را ناشی از توطئه بیگانگان و کارشکنیهای آنان می‌دانند.
برای ساخت شاخصها در ابتدا معرفهای مربوط به مولفه سیاسی گرایش محافظهکاری را که دارای اعتبار صوری بودند- با بهرهگیری از تعاریف عملیاتی انجام شده- برگزیدیم. از اینرو سوالاتی را که همبستگی مناسبی با یکدیگر داشتند انتخاب کرده و از ترکیب آنها مولفهی ذیل ساخته شد. این مولفه عبارت است از:

  • اعتقاد به جامعیت دین به منظور اداره جامعه و اقتدار نظام جمهوری اسلامی
  • اعتقاد به توطئه خارجی و کارشکنی آنها در مسائل جامعه

جدول (3-3): معرف، سطح اندازهگیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه اعتقاد به جامعیت دین و
توطئه خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *