(۱۳۸۸)

 

 

بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان

 

 

مولفه رفتار همکار از سازه رضایت شغلی،مولفه هدف در کارایی و مولفه تعهد عاطفی از تعهد سازمانی بیشترین و قویترین ابعاد در این‌ سازه‌ها می‌باشند.تجزیه تحلیل داده‌ها نشان داد که رضایت شغلی که با شدت ۸۷%بر تعهد سازمانی اثر معناداری‌ دارد با ضریب مسیر ۹۵%بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر می‌گذارد.همچنین ضریب تعیین تعهد سازمانی و رضایت‌ شغلی بر کارایی کارکنان ۶۵%می‌باشد.

 

 

 

گل پور و وکیلی

 

 

(۱۳۸۹)

 

 

در تحقیقی تحت عنوان نقش واسطه ای غنی سازی شغل در رابطه مولفه های رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی کارکنان

 

 

در مجموع شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد که غنی سازی شغل یک متغیر واسطه ای کامل برای رابطه بین حمایت شخصی و انتظارات عملکرد بالا (دو مولفه رهبری تحول گرا) با تعهد عاطفی است، اما برای رابطه الگوی نقش هوشمندانه (به عنوان مولفه دیگر رهبری تحول گرا) با تعهد عاطفی، غنی سازی شغل نقش یک متغیر واسطه ای پاره ای را ایفا می کند.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

فرجی و همکاران

 

 

(۱۳۸۷)

 

 

نقش و تاثیر مدل و ویژگیهای شغلی روی رضایت شغلی

 

 

نتایج این پژوهش نشان میدهد که ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی و اجزای آن با رضایت شغلی ،مشاهده شد و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.یافته ها نشان میدهد که همه ویژگیهای شغلی روی رضایت شغلی تاثیر مثبت دارند.

 

 

 

یانگ پین یه

 

 

(۲۰۱۴)

 

 

بررسی اثرات حمایت از کارکنان در رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه خطوط هوایی تایوان)

 

 

نتایج نشان میدهد که حمایت از کارکنان رابطه مثبت با رضایت شغلی خدمه پرواز و تعهد سازمانی دارد.نواوری سازمانی،حمایت سرپرست و توانمند سازی کارکنان بطور مثبت مربوط به حمایت از کارکنان میباشد.

 

 

 

وانگوستوودولاک

 

 

(۲۰۰۷)

 

 

بررسیپیشبینیهایرضایتشغلیوتعهدسازمانیونقشواسطهایخردهفرهنگهایسازمانی

 

 

نتیجهگرفتندکهرابطهمعنیداریمیانسبکرهبریوتعهدوجوددارد. همچنینرضایتشغلیبررویتعهدسازمانیتاثیرداردوبهعنوانیکعاملواسطهایعملمیکند.

 

 

 

آپادهای و همکارانش

 

 

(۲۰۱۰)

 

 

اثررضایتشغلیرابرتعهدسازمانی

 

 

یافته هایتحقیقبارابطهقوی ازفرضاصلیکههمانارابطهبینرضایتشغلیوتعهدسازمانی بودحمایتمیکرد.

 

 

 

یینگوبناحمد

 

 

(۲۰۰۸)

 

 

بررسیاثراتمتعادلکننده فرهنگسازمانیبرروابطمیانرفتاررهبریوتعهدسازمانیومیانتعهدسازمانیورضایتشغلیوکارایی

 

 

مشخصشدکهرفتاررهبریبهطورقابلتوجهیمرتبطباتعهد سازمانیمیباشدوفرهنگسازمانینقشمهمیدر متعادلسازیاینرابطهایفامیکند. مشخصشدکهرفتار سازمانیبهطورقابلتوجهیمرتبطبارضایتشغلیمیباشد ولیمرتبطباکاراییکارمندنیست. بااینحال،تنهافرهنگ حمایتیبررابطهمیانتعهدورضایتاثرگذارمیباشد.

 

 

برمبنای تحقیقات صورت گرفته مدل مفهومی زیر ارائه شده است.
رضایت شغلی
غنی سازی شغلی
تعهد سازمانی
شکل ۲-۵-مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸ ، ۹)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دراین فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فرایند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.
۳-۲- روش تحقیق
بمانند سایر بحثها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است(ظهوری، ۱۳۷۸، ۲۷). تشتت آراء به مانند سایر مباحث در علوم انسانی بحدی است که نمی‌توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر نشان دهنده پویایی موضوع است که می‌تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری‌ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد.پاراگراف بعد، صحت ادعای فوق و جایگاه تحقیق حاضر را نشان می‌دهد.
با توجه به دو رویکرد خردگرایانه و طبیعت گرایانه[۴] و دو دسته روش های تحقیق منتجه از آنها بنامهای روش های کمی و کیفی[۵](بازرگان و دیگران، ۱۳۷۷، ۷۷)، تحقیق حاضر در هر دو گروه قرار می‏گیرد. با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشی[۶]بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی(همان مأخذ، ۷۹) محسوب می‌شود.با توجه به روش های چهارگانه ی دیدگاه تئوری‌پردازی، یعنی، بسط یا بهبود تئوری های موجود، مقایسه ی دیدگاه های تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‏ای خاص با بهره گرفتن از دیدگاه های تئوریکی مختلف و بالاخره بررسی پدیده‏ای مستند و تکراری(تحقیقی که قبلاً انجام شده است) در محیط و شرایطی جدید روش تحقیق حاضر در گروه چهارم قرار می‏گیرد.در کلیترین تقسیم بندی، روش تحقیق را کتابخانه‌ای و میدانی در نظر گرفته‏اند که در تحقیق حاضر از هر دو این روشها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندی نهایی اینکه، در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیات(سؤالات) تأیید و یا رد خواهند شد که عبارتند از: استفاده از فنون آماری، و استفاده از فنون غیرآماری مانند تحقیق در عملیات (آذر، ۱۳۷۹، ۳۴).
تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشیمی باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهیکاربردی می باشد. همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(مقیمی، ۱۳۸۰، ۳۶).
جامعه آماری این تحقیق عبارتند از ۱۸۸ نفر کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان.
۳-۴-نمونه ، نمونه برداری ، حجم نمونه وروش تعیین آن
منظور از نمونه گیری انتخاب واحد ها وافرادی از جمعیت اصلی است بطوری که واحد ها وافراد مزبور دارای وی‍ژگی ها و پارامتر های اصلی بوده باشند و در کسب اطلاعات خاصی مورد استفاده قرار گیرند.منظوراز پارامتر در این تعریف ویژگی جمعیت می باشد ویک جمعیت ممکن است ویژگی ها وپارامترهای متعددی داشته باشند(ساده ،۱۳۷۵).
در این تحقیق نمونه ، تعداد ۱۲۶ نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستانمی باشد که نمونه مورد نظر در این تحقیق بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب می شود.
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است :
۱-مطالعات کتابخانه ای:
جهت اخذ اطلاعات در مورد موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ی (اینترنت ،کتب ، مقالات و پایان نامه ها و گزارشات )استفاده شده است.
۲-روش میدانی
در روش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده ها بهره گیری شده است تحقیق حاضر بر اساس پرسشنامه رضایت شغلی ، پرسشنامه تعهدسازمانی و پرسشنامه غنی سازی شغلی باشد که مشخصات ساختاری شکلی و محتوایی پرسشنامه به شرح زیر توصیف می گردد:
۳-۴-۱- مختصات پرسشنامه
گزینه های پرسشنامه بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است .


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *