۳-۲ نوع تحقیق ۳۸
۳-۳ مدل تحقیق ۳۸
۳- ۴ فرضیه های تحقیق ۹۳
۳- ۵ متغیرهای تحقیق ۴۰
۳-۵-۱ متغیرهای مستقل ۴۰
۳-۵-۲- متغیرهای وابسته ۴۰
۳- ۶ تاریخچه تحلیل پوششی داده ها ۴۰
۳ – ۷ تعریف تحلیل پوششی داده ها ۴۲
۳- ۸ ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۴۴
۳ – ۹ محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA 45
۳ – ۱۰ انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۴۸
۳-۱۰- ۱ مدل CCR 48
۳-۱۰- ۲ مدل BCC 49
۳-۱۱ دیدگاه های ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA 50
۳- ۱۲ بازگشت نسبت به مقیاس ۵۱
۳-۱۳ تاریخچه رگرسیون ۵۲
۳- ۱۴ رگرسیون خطی ۵۳
۳-۱۵رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۶ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی……………………………………………………………………………..۵۵
۳ – ۱۷ روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۵۶
۳- ۱۸ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳ – ۱۹ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۲۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل چهارم نتایج ۶۰
۴- ۱ مقدمه: ۶۱
۴-۲ پاسخ به سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۲-۱ پاسخ به سوال پژوهشی اول…………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۲-۲ پاسخ به سوال پژوهشی دوم…………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۲-۳ پاسخ به سوال پژوهشی سوم………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۲-۴ پاسخ به سوال پژوهشی چهارم………………………………………………………………………………………..۶۲
۴- ۲ آمار توصیفی داده ها ۶۲
۴-۲-۱ آمار توصیفی مربوط به درآمد سالیانه خانوارها: ۶۲
۴-۲-۲ آمار توصیفی مربوط به شاخص فرهنگی نواحی تابعه: ۶۳
۴-۲-۳ آمار توصیفی مربوط به شاخص نیروهای عملیاتی و ماشین آلات جهت وصول مطالبات در نواحی تابعه: ۶۵
۴-۲-۴ آمار توصیفی مربوط به شاخص میانگین دمای هوای سالیانه نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۶
۴-۲- ۵ آمار توصیفی مربوط به خروجی اول که بیانگر نسبت مبلغ فیش های واریز شده به مبلغ فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۷
۴-۲-۶ آمار توصیفی مربوط به خروجی دوم که بیانگر نسبت تعداد فیش های واریز شده به تعداد فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۸
۴ – ۳ مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS…………………………………………….69
۴- ۴ آمار توصیفی حاصل از نتایج حل مدل توسط روش تحلیل پوششی داده ها: ۷۰
۴-۵ وزن های بهین ورودی ها و خروجی ها برای هر یک از نواحی تابعه:………………………………………………….۷۲
۴- ۶ تصویر هر DMU بر روی مرز کارا : ۷۳
۴-۷ نتایج حاصل از حل مدل توسط رگرسیون : ۷۷
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۸۰
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۲ بحث و تفسیر نتایج ۸۱
۵-۳ پیشنهادات ۸۳
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۴
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………۸۵
فهرست منابع ۸۷
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱ در آمد سالیانه خانوار ۶۳
جدول ۴-۲ شاخص فرهنگی ناحیه ۶۴
جدول ۴-۳ شاخص نیروهای عملیاتی و ماشین آلات ۶۵
جدول ۴-۴ شاخص میانگین دمای هوای سالیانه ۶۶
جدول ۴-۵ نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره ۶۷
جدول ۴-۶ نسبت تعداد فیش واریزی به تعداد فیش صارده ۶۸
جدول ۴-۷ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۱
جدول۴-۸ اوزان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها ۷۳
جدول۴-۹ تصویر هر DMU بر روی مرز کارا ۷۴
جدول ۴-۱۰متغیر های وابسته و مستقل ۷۷
جدول۴-۱۱ نتایج رگرسیون ۷۸
جدول۴-۱۲ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۹
فهرست نمودار
نمودار ۳-۱ چارچوب مفهومی مدل پژوهش……………………………………………………………………………….۳۹
نمودار۳-۲ الگوی بهبود کارایی ۵۰

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *