-بررسی آثار و تبعاتی که این نیّات و مقاصد سوء از خود بر جای میگذارند
-بررسی ضمانتاجراهای پیشبینی شده توسط قانونگذار در صورت احراز نیّات متقلبانه و
-ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کارکرد سیستم قضایی و….

 

موانع ومشکلات تحقیق

 

همانطور که گفته شد ظاهراً تاکنون فعالیّت علمی قابل ذکری درخصوص موضوع حاضر صورت نگرفته است و یا اگر هم فعالیّتی بوده، علیرغم تلاش، توفیق دسترسی میّسر نگردید و نیز منابع موجود به گونهای بود که فقط برداشت کلّی از آنها ممکن بود به همین دلیل بهرهی کمی از ارجاع مستقیم حاصل گردید وآنچه ازاین مشکل کاست بررسی موضوعات مرتبط باعنوان تحقیق آنهم بیشتر در زمینهی فقه میباشد ضمناً اولین پیشنهاد افرادی که برای معرفی منابع و درخواست راهنمایی به آنها مراجعه میشد، تغییر عنوان موضوع پایاننامه بوده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

طرح سؤال

 

طرح سؤال اساساً انگیزهای است که هر محقّق را به تکاپوی رسیدن به پاسخ آن جلب میکند، هر چند سؤالات ابتدایی مطروحه در پروپزال ممکن است خام باشد، و در مسیر تحقیق، سؤالات مهمتری مطرح گردد؛ علی ایّحال؛
آنچه به عنوان مسئله در این پروژه مورد نظر و مبهم است؛ اینکه:
۱٫ چگونه میتوان برخی نهادها یا قواعد اخلاقمدار که رکن و عنصر اصلی آنها را حسننیّت تشکیل میدهد؛ را شناسایی نمود؟
۲٫ احراز حسننیّت در یک قاعدهی حقوقی چه نوع ارتباطی با وجود سوءنیّت، میتواند داشته باشد؟
۳٫ چگونه میتوان حسننیّت و سوءنیّت را اثبات نمود؟
۴٫ مجاری و مبانی عملکرد حاصل از نیّات متقلّبانه در برخی قواعد حقوقی کدامند؟
۵٫ آیا نیّات متقلّبانه فقط به حوزهی قرارداد مربوط میشوند یا قلمروی وسیعتر را در بر میگیرند؟
۶٫ نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تاثیر حسننیّت چیست؟
۷٫ چرا در قانون به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود؟
و سؤالات فرعی از جمله اینکه:
چرا علیرغم اهمیت قصد و جهات در تأسیسات یا نهادهای حقوقی؛ در قانون، ضمانتاجرای محکمی در صورت احراز نیّات متقلّبانه، پیشبینی نگردیده و نیز چرا با وجود تفاوت بین مقاصد، مرز مشخصی را بین انواع مقاصد و نیّات متقلّبانه تعیین نکرده و چرا برای چندین نوع نیّت متقلّبانه یک نوع ضمانتاجرا پیشبینی گردیده و این ریشه در چه منطقی دارد، و در نهایت آیا میتوان بین دو مقولهی اخلاق و حقوق همسویی و تا حدّی برابری ایجاد نمود, چگونه …؟

 

فرضیههای تحقیق

 

 

 

  1. شناسایی یک نهاد یا قاعدهی حقوقی اخلاقمدار، احرازعدم سوءنیّت را میطلبد.

 

  1. میان احراز حسننیّت و اثبات عدم وجود سوءنیّت در قواعد حقوقی ارتباط مستقیم موجود است.

 

  1. با دقّت نظر در قواعد حقوقی و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه میتوان نوع نیّت را اثبات نمود.

 

  1. مجاری و عملکرد نیّات متقلّبانه به یک یا چند عرصه مربوط نمیشود.

 

  1. نیّات متقلّبانه و غیراخلاقی الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر میگیرد.

 

  1. نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تأثیر حسننیّت میتواند ایجاد مسئولیّت نماید.

 

 1. اهمیت اخلاق پیش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نیست.

 

و در نهایت فرضیّه ی تحقیق اینکه؛ حسننیّت را میتوان به عنوان یک اصل کلّی تأثیرگذار، و نه یک استثناء، و به عنوان یک اصل و قاعدهی حقوقی، و نه یک توصیهی اخلاقی، به شمار آورد,بلکه بتوان بین حقوق و اخلاق همسویی ایجاد نمود….ان شاءالله

 

روش کار تحقیق

 

روش کار تحقیق در علوم انسانی و از جمله در حقوق بر خلاف روشهای تحقیق در علم تجربی با محدودیّتهای بسیاری مواجه است چرا که در علوم انساسی موضوع تحقیق انسان و مسائل اجتماعی، فکری، انتزاعی واز این قبیل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربه به شمار نمیآیند این پایاننامه نیز با استفاده از یکی از روشهای متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی توصیفی) و با جمعآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانهای نگاشته شده است.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

توجیه پلان

 

در این پروژه که حاوی سه فصل کلّی میباشد؛ بعد از ذکر عناوین و تعاریف کلّی و همچنین معرفی و تعاریف کلّی از قاعدهی حقوقی و قاعدهی اخلاقی و رابطهی این دو با یکدیگر و نیز ذکر تأسیسات حقوقی اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضیح و تبیین انواع مقاصد سوء که مهمترین معیار و ملاک شناسایی قاعدهی اخلاقی میباشد؛ پرداخته میشود، و حسنختام هم به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات منتهی میشود…..

 

فصل اول: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط

 

در این فصل، به لحاظ اهمیت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.

 

گفتار نخست: شناسایی قاعدهی حقوقی و اخلاقی

 

قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛

 

الف: مفاد قاعدهی حقوقی

 

در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:
۱٫ مفهوم قاعدهی حقوقی؛ غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: «حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد»[۱]. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….[۲]
۲٫ ویژگی قواعد حقوقی؛ علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:
۲،۱٫ عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
۲،۲٫ الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
۲،۳٫ اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.
۲،۴٫ داشتن ضمانت اجرا؛ پایه و مبنای ویژگی الزامآور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانتاجرا مستحکم میگردد. اگر ضمانتاجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمیشد، ویژگی الزامآور بودن این قواعد بیفایده و در عین حال بیمعنا و مفهوم به نظر میرسید. ضمانتاجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزامآور بودن این قواعد، درجات گوناگونی دارد. ممکن است این ضمانتاجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید، سخت و خشن مثل مجازات باشد (ضمانتاجرای کیفری) یا در حالت خفیفتر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل (ضمانتاجرای حقوقی) نمایان شود.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

ب. مفاد قاعدهی اخلاقی

 

در اینجا نیز به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی اخلاقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی اخلاقی پرداخته میشود.
۱٫ مفهوم قاعدهی اخلاقی؛ در این جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم؛ «اخلاق‏» جمع «خُلق‏» (بر وزن قُفل) و «خُلُق‏». (بر وزن اُفُق) مى‏باشد، به گفته «راغِب‏» در کتاب «مفردات‏»، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز مى‏گردد، خُلق به معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مى‏بیند و خُلُق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است که با چشم دل دیده مى‏شود[۳].
بنابراین مى‏توان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است‏» و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى مى‏شود، نیز اخلاق گفته مى‏شود (اولى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى).

دسته‌ها: دانشجویی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *