تحقیق………………………………………………………………………………………………..78
منابع………………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول
جدول 3-1 توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….58
جدول 3-2 توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..59
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….63
جدول4-2 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….64
جدول4-3 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….65
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..66
جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..67
جدول 4-6 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-7 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-8 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….69
جدول 4-9 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………70
جدول 4-10 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..70

فهرست نمودار
نمودار 2-1 …………………………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………………………..46
نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………63
نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………….64
نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار4-4……………………………………………………………………………………. ……………………..66

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر«بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانکهای دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد 140 نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه 70 نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و 3 پرسشنامه رضایت شغلی، استرس شغلی و انگیزه کارکنان،در بین حجم نمونه توزیع و در نهایت تعداد 300 پرسشنامه(100 نفر و هر نفر 3 پرسشنامه) جمع‌آوری گردید.پرسشنامه ها از نظر روایی مورد نظر سنجی 10 نفر صاحبنظر قرار گرفت و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور اجرا شد. پایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استرس شغلی 78/0، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان 76/0 و پرسشنامه انگیزه کارکنان 81/0 بدست آمد.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه، از روش های آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل های استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: بین رضایت کارکنان و انگیزه کارکنان با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، حمایت سرپرست، رابطه همکاران و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزه، کارکنان بانک دولتی، بندر عباس

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1- مقدمه
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است. از جمله عواملی که در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست(محمدی، 1390: 54).
وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. در این میان اهمیت روانی کارکنان کمتر از سلامت جسمانی آنان نخواهد بود.یک محیط کاری پرفشار برای سلامتی کارکنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناک است. عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان از کارِخود رضایت کافی داشته و دارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است که پاداش مفید در بهره وری نیروی کار بوده و اثر مثبت دارد. آنچه امروز در علم مدیریت از جایگاهی خاص برخوردار است، اعتقاد داشتن بر این است که انگیزه های کارکنان، پایه های کارآیی و اثربخش سازمان را تشکیل می دهند و مدیرانی که به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند، برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجاد می نمایند، تلاش وکوشش می کنند.اما این چیزی نیست که صرفاً مربوط به حال باشد، بلکه در زمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی کارکنان تاکنون پژوهش های زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها و مراکز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان و علمای مدیریت در این زمینه ها صورت گرفته است و شاید بتوان تیلور را جزء اولین نظریه پردازان در این زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینکه مدیریت سازمان به نوآفرینی کارکنان امیدوار باشد، لازم است برای کارکنان انگیزش و پاداش ویژه ای فراهم آورد که از آنچه به یک کارگر متوسط در هر پیشه‌ای داده می شود، افزونترباشد.اما رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کار است. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. بر اساس گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی، به علت فشارهای شغلی، 30% کارگران از دردهای کمر رنج میبرند، 28% از استرس اظهار شکایت میکنند،20% احساس خستگی میکنند،17% دردهای ماهیچهای یا عضلانی دارند و 13% سردرد دارند (بارترام و همکاران، 2004: 399).
سالانه سرمایه هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارایی آنها، ترک شغلی و تغییر شغل به علت استرس شغلی از دست میرود. استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری میشود و بطور متوسط روزانه یک میلیون نفر به علت اختلالات و ناخوشیهای ناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری میکنند. مشخص شده است حدود 30% نیروی کار در کشورهای توسعهیافته از استرس شغلی رنج میبرند. سازمان بینالمللی کار نیز هزینه های وارده بر کشورها را به علت استرش شغلی حدود 1 تا 5/3% تولید ناخالص داخلی تخمین میزند که در حال حاضر در حال افزایش است (زارع و همکاران، 2009: 145).
آمارها نشان از عمق و شدت هزینههایی است که هر ساله استرس در محیطهای مختلف کاری به اقتصاد کشورهای مختلف وارد میکند. در ایالات متحده سالیانه حدود 200 میلیارد دلار خسارت ناشی از استرس در بخشهای مختلف صنعت به صورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت از کار، حوادث، مرگ و میر ناشی از کار کردن، بیماریهای مزمن و جابجایی کارکنان هزینه میشود. در ایرلند هر ساله آسیبهای مرتبط با کار و حوادث غیر آسیبزا شاید بیش از 500 میلیون پوند به اقتصاد این کشور هزینه تحمیل میکنند. در نیوزلند هزینه حوادث و محل کار برای کشور 2/4 میلیارد دلار در سال است. در اروپا هر ساله تقریباً 5 میلیون کارگر از حوادث مرتبط با کار شامل بیش از سه روز غیبت رنج میبرند و هزینه های بیمه برای صنعت به تنهایی میزانی در حدود 20 میلیارد یو
رو میباشد (موتیار ، 2004: 45).
تنش های کاری و تأثیر آن بر میزان رضایت کارکنان از مسائل ق
ابل توجه می باشد که در این تحقیق به آن در محیط بانک های دولتی پرداخته شده است.

 
 
1-2-بیان مسئله
یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر به دنبال تحولات جوامع و روی آوردن به زندگی مدرن، انسانها را در معرض خطر قرار داده است،پدیده استرس است(عقیلینژاد و همکاران، 2008: 357). استرس جزء لاینفک زندگی امروزی است و اگر در محیط کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری و یا به دنبال تغییر در فعالیتهای کاری همچون فنآوری جدید یا تغییر اهداف، به وجود آید بیانگر استرس شغلی است(ساندیپ ، 2010: 426).
فرآیند پیچیده استرس شغلی، پیامدهای متعدد جبرانناپذیری دارد. استرس شغلی میتواند با مشکلات متعدد روانشناختی(اضطراب،افسردگی،خستگی عصبی،تحریک پذیری، پرخاشگری، تخلیه ناگهانی عاطفی، پرخوری، رفتار تکانشی، خنده عصبی، ناتوانی در تصمیمگیری، تمرکز ضعیف، توجه کم، وقفه های ذهنی و حساسیت نسبت به انتقاد)، جسمانی (سردردهای میگرنی، افزایش ضربان قلب و فشار خون، بیماریهای قلبی-عروقی، دردهای اسکلتی-عضلانی، اختلالات ریوی و گوارشی، بیماریهای کلیوی و آرتریت روماتوئید) و سازمانی(غیبت کاری، جابهجایی، تولید پایین، بیگانه شدن با همکارن، عدم رضایت شغلی، کاهش تعهد و وفاداری به سازمان و افت عملکرد شغلی و کیفیت کار) همراه باشد (جنیفر ، 2006: 70).
استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمان های امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان ها وارد ساخته است و همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد.گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند.بنابراین منابع انسانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است. نویسندگان موتور محرک، نیروی جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او میدانند و عقیده دارند در هر موقعیتی 20 درصد تلاش و 80 درصد انگیزه تأثیرگذار است، بزرگترین مشکل سازمانهای امروزی ما، چالشآورترین بحرانی که مدیران ما با آن مواجه هستند، پایین بودن انگیزه و افت مسئولیتپذیری کارکنان میباشد. کارکنان بیانگیزه، بهترین برنامهها، اثربخشترین ساختارها و موثرترین منابع را از بین میبرند(هزاوهیی و صمدی، 1384: 14).
یکی از احساسهای مطبوع هر کارمند یا کارگر احساس رضایت یا خشنودی از کار است، در سازمانهای امروزی راضی و خشنود نگه داشتن کارکنان از دغدغه های عمده مدیران میباشد. کارکنان راضی بهتر کار میکنند، تولید و خدمات زیاد و با کیفیت بالا ارائه میدهند. در نهایت موجب بهرهوری سازمان میگردند. به عبارت دیگر یکی از مشکلات اساسی دیگر سازمانها راضی نگه داشتن کارکنان میباشد. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است،رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی میگردد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف نمودهاند و معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است. رضایت شغلی ترکیب معینی است از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری، که سبب میگردد فرد از شغلش راضی باشد (رضایی و همکاران، 1382: 123).
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد در باره کارش می باشد. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست، نگرش منفی به شغل خویش دارد. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی عبارتند از: معارضه یا گیرایی کار، سیستم پاداش که بر اساس عدل و مساوات قرار گرفته باشد، شرایط کاری که فرد را حمایت کنند و همکاران و یاران شغلی که فرد را یاری دهند و پشتیبان وی باشند(رابینز ، 1387: 47).
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خشنودی شغلی با شادکامی کلی، بهداشت روانی و امید زندگی طولانی‌تر ارتباط دارد. ویلنت ، دریافت که کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه‌های زندگی ارتباط دارد(ساپینگتون ،1379: 206).
محیط های بانکی به دلیل حساسیت کار و دقیق بودن دارای تنش های زیادی بوده و کارمندان بانک ها به طور طبیعی با استرس های زیادی در کار مواجه هستند و استرس های شغلی می تواند از بازدهی کارمندان بکاهد، بانک های دولتی با مراجعه کنندگان بسیاری مواجه هستند و امکانات کمتری برای کارکنان خو


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *