بازارگرایی

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
Q11
06/0
02/0
رد
Q12
61/0
76/4
تایید
Q13
33/0
02/0
رد
Q14
51/0
34/3
تایید
Q15
07/0
01/0
رد

همان طور که در جدول مشاهده می‌شود، به جز سوالات 12 و 14 بار عاملی سایر سوالات کمتر از 4/0
می باشد. لذا به جز این دو سوال، سایر سوالات متغیر بازارگرایی از تحلیل های بعدی حذف میشوند.

جدول 4-8: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد سازمانی
سازه

گویه ها
عملکرد سازمانی

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
Q16
42/0
36/2
تایید
Q17
58/0
68/4
تایید
Q18
63/0
79/4
تایید
Q19
60/0
12/5
تایید
Q20
21/0
02/0
رد
Q21
21/0
02/0
رد

همان طور که در جدول مشاهده می‌شود، بار عاملی گویه های 16، 17، 18 و 19 بیشتر از 4/0 و معنی دار است. لذا به جز این سوالات، دو سوال دیگر متغیر عملکرد سازمانی از تحلیل های بعدی حذف میشود.
جدول 4-9: بارعاملی و آماره t متغیر عوامل محیط خارجی
سازه

گویه ها
عوامل محیط خارجی

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
Q22
70/0
76/7
تایید
Q23
38/0
02/0
رد
Q24
35/0
02/0
رد
Q25
58/0
56/2
تایید

همان طور که در جدول مشاهده می‌شود، بار عاملی گویههای 22 و 25 بالاتر از 4/0 و معنی دار است. دو گویه 23 و 24 نیز دارای بار عاملی کمتر از 4/0 بوده و از تحلیلهای بعدی حذف می شوند.
2. بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه‌ها:
دومین ملاک پایایی، بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه‌ها می باشد. اعتبار مرکب که به پایایی ترکیبی (Composite Reliability) نیز مشهور است، نسبت به آلفای کرونباخ معیار مدرن‌تری جهت تعیین پایایی محسوب می شود. این اعتبار از طریق ضریب دیلون – گلداشتاین به دست می‌آید و مقادیر بیشتر از 7/0 برای این ملاک قابل قبول می باشد.
3. میانگین واریانس استخراج شده (AVE) :
معیار AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص‌های خود است. در واقع این معیار میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش مدل نیز بهتر است. مقادیر بیشتر از 5/0 برای این ملاک نشان دهنده پایایی مناسب سازه می‌باشد. در جدول 4-10 دو معیار CR و AVE برای سازههای تحقیق ارائه می‌شود:

جدول 4-10: مقادیر پایایی سازههای تحقیق
معیار
سازه
اعتبار مرکب
ضریب دیلون- گلداشتاین
AVE
عملکرد سازمانی
69/0
36/0
بازارگرایی
71/0
56/0
عوامل محیط خارجی
73/0
58/0
مدیریت کیفیت جامع
77/0
36/0
ب) بررسی روایی
به منظور بررسی روایی مدل تحقیق، از معیار معرفی شده توسط ” فورنل و لارکر” استفاده می‌شود. این معیار میزان رابطه یک سازه با شاخص‌های آن در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه‌های تحقیق را نشان
میدهد. به طوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. معیار فورنل و لارکر بدین صورت به دست می‌آید که جذر AVE یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه‌های دیگر باشد. این معیار در جدول 4-11 ارائه می‌گردد:

جدول 4-11: بررسی روایی سازه‌های تحقیق
سازه
عملکرد
سازمانی
بازارگرایی
عوامل محیط خارجی
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
60/0

بازارگرایی
24/0
74/0

عوامل محیط خارجی
26/0
14/0
76/0

مدیریت کیفیت جامع
23/0
20/0
45/0
60/0

در این ماتریس، همبستگی متغیرهای مکنون گزارش شده‌اند. اعداد روی قطر اصلی ماتریس، جذر AVE‌ می‌باشند. بر اساس این معیار، چنانچه این اعداد از اعداد زیرین خود بیشتر باشند، سازه از روایی مناسبی برخوردار است. در جدول 4-11 هر چهار سازه دارای روایی مناسبی می‌باشند.

4-3-3) آزمون مدل ساختاری
پس از حصول اطمینان از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری، به بررسی و آزمون مدل ساختاری می‌پردازیم. آزمون الگوی ساختاری یا فرضیه‌های پژوهش شامل بررسی ضرایب مسیر (Beta)، معنی‌داری ضرایب مسیر و مقادیر واریانس تبیین شده (R2) می‌باشد.
الف) ضرایب مسیر
ضرایب مسیرها نشان دهنده تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میباشد. در جدول 4-12 ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق ارائه می شود:

جدول 4-12: ضرایب مسیر سازه های تحقیق
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
19/0

مدیریت کیفیت جامع
11/0
20/0

همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود تاثیر متغیر مستقل روی متغیرهای وابسته از طریق جدول فوق در قالب ضرایب مسیر مشخص است. به عنوان نمونه اثر بازارگرایی روی عملکرد سازمانی 19/0 و اثر مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد و بازارگرایی به ترتیب 11/0 و 20/0 می باشد.
ب) آماره t
به منظور بررسی معنی‌داری مسیرها (تاثیرات متغیر مستقل بر روی متغیرهای وابسته) از آماره t‌ استفاده می‌شود. نتایج آزمون معنی‌داری مسیرها بدین صورت است که مقادیر بزرگتر از 96/1 ± در سطح 05/0 و مقادیر بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشند.

جدول 4-13: آزمون معنی‌داری مسیرها
سازه
عملکرد سازمانی
بازارگرایی
بازارگرایی
81/2

مدیریت کیفیت جامع
61/2
42/2

هر سه مس
یر تحقیق در سطح خطای 01/0 معنی دار است.
ج) واریانس تبیین شده (R2)
از طریق واریانس تبیین شده متغیرهای تحقیق می‌توان به این سوال پاسخ داد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. واریانس تبیین شده هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول 4-14 ارائه می‌گردد:

جدول 4-14: واریانس تبیین شده
سازه
واریانس تبیین شده
عملکرد سازمانی
12/0
بازارگرایی
04/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-14 به عنوان نمونه می‌توان چنین نتیجهگیری نمود که واریانس تبیین شده عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته محض این تحقیق 12 درصد می‌باشد. یعنی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی مجموعاً توانسته اند 12 درصد تغییرات متغیر عملکرد سازمانی را تبیین نمایند.

شکل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق

شکل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها
4-3-4) بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اول تا سوم
در این قسمت با توجه آزمون معنیداری مسیرها و ضرایب مسیر، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار
میگیرد:
جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
شماره فرضیه
از
به
ضریب مسیر
آماره t
نتیجه آزمون
1
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
20/0
42/2
تایید
2
بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0
65/2
تایید
3
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
61/2
تایید

همان طور که در جدول4-15 مشاهده می شود، با توجه به نتایج آماره t می توان گفت که هر سه فرضیه تحقیق تائید می شوند.

فرضیه چهارم
بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی اثر واسطه ای دارد.
برای بررسی صحت این فرضیه، باید رابطه مستقیم میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی را با رابطه غیر مستقیم این دو متغیر از طریق متغیر واسطه ای بازارگرایی با هم مقایسه کرد.

جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق
نوع تاثیر
از
به
ضریب مسیر
نتیجه آزمون
مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
عملکرد سازمانی
11/0
11/0
غیر مستقیم
مدیریت کیفیت جامع
بازارگرایی
2/0
03/0 = 19/0 * 2/0

بازارگرایی
عملکرد سازمانی
19/0

با توجه به ضریب تاثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع روی عملکرد سازمانی (11/0) و مقایسه آن با ضریب تاثیر غیر مستقیم (03/0) نتیجه گرفته می شود که متغیر بازارگرایی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای ندارد. لذا فرضیه چهارم رد می شود.

بررسی اثر متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی
– فرضیه پنجم
ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
برای بررسی اثر متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی، سازه مکنون مربوط به این متغیر را وارد مدل ساختاری می کنیم و پس از اجرای مدل، از طریق آماره t و سطح معنی داری، در خصوص اثر تعدیل گر متغیر عوامل محیط خارجی اظهار نظر می شود. شکل 4-3 مدل ساختاری را به همراه تاثیر متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی نشان می دهد:

شکل 4-3: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی
با توجه به اینکه با توجه به اینکه آماره t مربوط به متغیر تعدیل گر، 114/1 بوده و کمتر از 96/1 می باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی رد می شود.
– فرضیه ششم:
ارتباط میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی از طریق عوامل محیط خارجی تعدیل می شود.
برای بررسی اثر متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی، سازه مکنون مربوط به این متغیر را وارد مدل ساختاری می کنیم و پس از اجرای مدل، از طریق آماره t و سطح معنی داری، در خصوص اثر تعدیل گر متغیر عوامل محیط خارجی اظهار نظر می شود. شکل 4-4 مدل ساختاری را به همراه تاثیر متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی نشان می دهد:

شکل 4-4: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی

با توجه به اینکه با توجه به اینکه آماره t مربوط به متغیر تعدیل گر، 451/0 بوده و کمتر از 96/1 می باشد، لذا فرض تعدیل گر بودن عوامل محیط خارجی در رابطه میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی نیز رد می شود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *