نمایندگی………………………………………………………………………..62
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………..63
2ـ 3 ـ 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………64
2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………..70

فصل سوم:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-2- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-3- ویژگی های فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4- فرضیه های مربوط به تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………75
3-5-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………75
3-5-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………75
3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-7-1- تعیین حجم نمونه مناسب……………………………………………………………………………………………………………………..77
3-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………78
3-9- متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………79
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف……………………………………………………………………………………………..80
3-9-2- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
3-10-3-بیان مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….83
3-10- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1- روش داده های پانل…………………………………………………………………………………………………………………………..85
3-10-1-1- روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………86
3-10-1-2- روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………………………….86
3-10-1-3- آزمون چاو یا F مقید……………………………………………………………………………………………………………………..87
3-10-1-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-10-2- آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………………89
3-10-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………90
3-10-4- آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………90
3-10-4-1- فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………..90
3-10-4-2- فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………..91
3-10-4-3- فرض مستقل بودن باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………………..92
3-10-4-4- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها………………………………………………………………………………………………..92
3-10-5- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….93
3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97
4-3 آزمون های پیش فرض رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………100
4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………100
4-3-2 آزمون نرمال بودن خطاها………………………
…………………………………………………………………………………………………102
4-3-3 فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)…………………………………………………………………………………………..104
4-3-4 آزمون هم خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-3-5 بررسی فرض عدم خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………106
4-4 نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-5 تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..114
4-5-1 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها در گروه های مختلف………………………………………………………………………….115
4-5-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی تحقیق………………………………………………………………..118
4-5-2-1 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)……………………………………….121
4-5-2-2 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)………………………………………..129
4-5-2-3 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)……………………………….133
4-5-2-4 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل هدف)……………………………………….138
4-6 تحلیل نتایج ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………..142
4-7 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
5-2-1- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………..150
5-2-2- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………….151
5-2-3-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سو


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *