اغتشاشات و بررسی میزان آنها در کنترل اغتشاشات ( تهران بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری).
-آگاهی از مهارتهای فنی فرماندهان یگان ویژه ناجا موثردر کنترل اغتشاشات و بررسی میزان آنها در کنترل اغتشاشات ( تهران بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری).

1-5-سوالات تحقیق
سوال اصلی پژوهش: مهارت های مدیریتی مورد نیاز فرماندهان کنترل اغتشاشات کدامند ودرکنترل اغتشاشات سال 1388 به چه میزان بوده اند؟
سوال فرعی اول: مهارت های ادراکی موثردر کنترل اغتشاشات کدامند و در کنترل اغتشاشات سال 1388 چه میزان بوده اند؟
سوال فرعی دوم: مهارت های ارتباطی موثردر کنترل اغتشاشات کدامند و در کنترل اغتشاشات سال 1388 چه میزان بوده اند؟
سوال فرعی سوم: مهارت های فنی موثر درکنترل اغتشاشات کدامند و در کنترل اغتشاش سال 1388 چه میزان بوده اند؟
مهارت های مدیریتی
مهارت های مدیریتی
1-6-مدل مفهومی تحقیق
ادراکی

اثربخشی کنترل اغتشاشات

ارتباطی

فنی

1-7-قلمرو تحقیق (موضوعی ،مکانی و زمانی)
تحقیق حاضر در صدد بررسی مهارت های مدیریتی اثر بخش در کنترل اغتشاشات بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری سال1388 در تهران می باشد .
1-8-تعاریف و اصطلاحات
در کتاب کنترل اجتماعات که در سال 1384 توسط معاونت آموزش ناجا منتشر شده است تعاریف مرتبط با کنترل اجتماعات و اغتشاشات بشرح ذیل تعریف شده اند .
اجتماع: اجتماع درواقع از هم سویی فعالیت های تعدادی از افراد، اعم از زن و مرد، پیر وجوان وکودک وخردسال که روابط اجتماعی زیادی با هم دارند ایجاد می شود.
طبق ماده 88 قانون تعزیرات، هرگاه دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر علیه امنیت خارجی یا داخلی مملکت مرتکب شوند تشکیل جمعیت می دهند.( کنترل اجتماعات،1377 :6)
انواع اجتماعات:
اجتماعات قانونی و غیر قانونی : اجتماعات در هر جامعه عموماً به دو صورت قانونی یا غیر قانونی اتفاق می افتد.
اجتماعات قانونی:به اجتماعاتی گفته می شود که معمولاً با هماهنگی یا دعوت از طریق رسانه های ملی انجام می شود،دارای مجوز است وبه شکل مسالمت آمیز برگزار می شود،مانند راهپیمایی روز قدس،راهپیمایی روز 22بهمن و……
اجتماعات غیر قانونی: عبارت است از اجتماعاتی که معمولاً به وسیلۀ صنوف یا اقشار مختلف صورت می گیرد، باعث اختلال در نظم عمومی جامعه می شود واغلب بدون هماهنگی و کسب مجوز از مقامات ذی صلاح مملکتی انجام می شود.مانند تجمع در مقابل سفارت دانمارک به علت توهین به پیامبر اسلام( جمعی از نویسندگان یگان ویژه، 1388 :13).
جمعیت: عده ای از افراد را گویند که در یک قلمرو شهر با آداب و سنن مشترک زندگی می کنند طبق ماده 88 قانون تعزیرات هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر علیه امنیّت داخلی و خارجی مملکت مرتکب شوند تشکیل جمعیت می دهند( کنترل اجتماعات،1377 : 6) .
اجتماعات از لحاظ هویت
اجتماع عادی: اجتماعی است که اغلب از تجمع مردم در مساجد بزرگ، مصلی و…. برای انجام فرایض دینی،روزهای ملی و… تشکیل می شود.
اجتماع اتفاقی: اجتماع اتفاقی معمولاً با مشاهدۀ صحنه ها یا حوادثی مانند آتش سوزی، تصادف یا معرکه گیری در طول مسیر افراد وبه صورت اتفاقی شکل می گیرد. در چنین اجتماعاتی هیچ گونه دعوتی از کسی به عمل نیامده است وخطری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
اجتماع منظم:اجتماع منظم اغلب با تجمع مردم برای تماشای یک نمایش، رویداد یا مسابقه ورزشی از پیش اعلام شده، پدید می آید. معمولاً مسابقات فوتبال بین دو تیم پر طرفدار چنین اجتماعاتی را ایجاد می کند.
اجتماعات فعال(اغتشاش):این گونه جمعیت ها معمولاً توسط جمعیت های آشوب گر تشکیل شده و اغلب نظم وامنیت یک حوزۀ شهری یا منطقه را دچار تزلزل وبه هم ریختگی می کند. علاوه بر موارد یاد شده می توان به اجتماعات خشونت آمیز یا ازدحامات اتفاقی که ممکن است موجب بروز آشوب، خرابکاری واختلال در نظم عمومی گردد، اشاره نمود(معاونت آموزش، 1388 : 14).
تعریف واژه های مرتبط با اغتشاش:
اغتشاش: اغتشاش عبارت از اقدام شدید گروهی از جمعیت ناراضی وفاقد رفتار عقلانی و منطقی که با تحریک رهبر یا محرکان مخالف نظام جهت بر هم زدن نظم و آرامش عمومی در سطح جامعه در یک نقطه یا نقاط مختلف برای رسیدن به اهداف مشترک و مغایرت با قوانین جاری کشور شکل می گیرد وچنانچه از پشتیبانی موارد زیر برخودار باشد، شدت آشوب گسترش پیدا کرده است وبه مرحلۀ حادتری کشیده می شود:
وجود گروه ها وتوده های افراد ناراضی در منطقۀ اغتشاش
وجود رهبران یا محرکان آموزش دیده، هدایت شده ومجرب که از لحاظ روانی می تواند به نیروها سمت و سو بدهد.
سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و نا امیدی از بهبود اوضاع پیش آمده .
4) تحریک و ایجاد جو روانی ناسالم از سوی رسانه ها بیگانه وتفسیر نادرست آن ( اداره پژوهش وتالیفات ناجا1357: 4) .
تحصن :عبارت از حرکت فرد یا افراد معترض به موضوعاتی خاص مانند: اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی به منظور دست یابی به اهداف موردنظر که معمولاً دور از حرکتهای خشونت آمیز انجام می شودکه در صورت عدم مدیریت صحیح تبدیل به اغتشاشات می شود (مطهری ،1386: 14) .
تظاهرات: عبارت از گرد آمدن افراد به منظور نشان دادن علاقه و یا ابراز تنفّر له یا علیه مقام رسمی یا شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور که معمولاً توسط سازمان و یا احزاب سیاسی رهبری می شود ( اداره پژوهش وتالیفات ناجا ،1357 :4).
تعدادی از تعاریف مرتبط با اغتشاشات توسط شعبانی در کتاب توسعه و پدافند داخلی با رویکرد انتظامی (1385) به صورت ذیل تعریف شده است .
آشوب:خشونت خود جوش، که بعضاًًجمعیت بسیاری در آن مشارکت دارند؛مانند اعتصابات سیاسی،اغتشاشات،زدوخوردهای سیاسی که این اقدام مترادف هرج ومرج بوده ونوعی بی انضباطی اجتماعی رابرای مدتی درجامعه به وجود می آورد(شعبانی،1385 :11).
شورش: عبارت است از ازدحامی که در آن اغتشاشگران ضمن زیر پا گذاشتن قانون، در جهت بر هم زدن نظم و آرامش عمومی و نیل به اهداف خود از هر وسیله و آلت قتّاله ای بر علیه مأمورین پلیس و مخالفان خود استفاده می کنند.
بحران:عبارت از وارد آمدن ضربه ای به یک مجموعه یا سازمان ویا سیستم (حاکمیت) به طوری که انسجام وتعادل آن به هم خورده وبرگشتن به حالت اوّلیه محال یا مستلزم هزینه،انرژی ووقت زیادی باشد(همان :10).
قیام:عبارت است از چند شورش که در نقاط مختلف ولی در زمان واحد برای منظور پیش بینی شده ا
نجام می گیرد. قیام کنندگان در نهایت شدّت و با تمام توان برای انجام مقاصد خود می کوشند. در جریان قیام ، قیام کنندگان با مدافعین نظام حاکم بطور گسترده درگیر شده و در صدد سرنگونی
آن بر می آیند(معاونت آموزش ناجا، 1377: 7) .

فصل دوم
ادبیات و پیشینه
فصل دوم
ادبیات و پیشینه

2-1 -مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است که حیات او درگرو هم زیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود می باشد.انسان ها مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند، بنابراین رفتار آنها بین عامل و متعامل شکل گرفته واعمال و حرکات روز مره وکنش های ارادی آنها متأثر از محیط اجتماعی است که در آن زندگی می کنند. نظر اغلب جامعه شناسان بر این پایه استوار است که انسان ها مانند افرادی که در یک بازار داد و ستد می کنند، در حال مبادله وبه دنبال حد اکثر سود در این فرآیند هستند. آنها در این راه با موانعی رو به رو خواهند شد که ممکن است برای دستیابی به اهداف و عبور از آن به راه ها وروش های نا مشروع متوسل شوند و ارزش ها وهنجارهای موجود جامعه را شکسته و زمینه را برای انحراف، قانون شکنی، تجاوز به حقوق دیگران و اغتشاش وآشوب در اجتماعات به وجود آورند. برای مقابله با این قبیل اقدامات و ناهنجاری های اجتماعی علاوه بر وضع قوانین و مقررات مناسب، احتیاج به حکومتی است تا آنرا بنحو مطلوب در جامعه جاری کند. حکومت وظایف زیادی رابرعهده دارد.از مهمترین این وظایف برقراری نظم وامنیت در جامعه و تشکیل قوای انتظامی کنترل وپیشگیری ومقابله و مبارزه باعوامل مخل نظم وامنیت اجتماع است. قوای انتظامی موظفندبر اجرای مقررات مربوط به نظم و امنیت نظارت نموده وبا در نظر گرفتن موقعیت و خصوصیات اخلاقی مردم بومی وجمعیت محل به انگیزه کنترل وحفظ نظم و جلوگیری از نا امنی، نفرات وتجهیزات مناسبی را سازمان دهند(عملیات ویژ ه،1390 :12).
بدیهی است تشکیلاتی که در مواقع عادی نظارت بر انجام مقررات به عهده دارد، در مواقع اضطراری و فوق العاده نمی تواند بر حرکتهای دسته جمعی وگروهی که مخل امنیت جامعه هستند ودرصدد ایجاد آشوب می باشند نظارت نموده و آشوب را به نحو مطلوب تحت کنترل در آورد. لذا قوای انتظامی باید یگانهای متشکل راسازمان داده وضمن آموزش وتمرینات مختلف آنهارابرای مقابله با آشوب واغتشاشهای احتمالی آماده نمایند. عناصر زبده وکار آزمود می توانند در بسیاری از مواقع بدون خسارت جانی مالی و بدون آنکه که احساسات دیگر افراد جامعه جریحه دار نشود اجتماعات وگروههای اغتشاشی رامتفرق نمایند.
قوای انتظامی باید طرحهایی را در جهت اعاده نظم وامنیت در جامعه تهیه نمایند ودر مواقعی که اغتشاش ویا حرکتهای غیر قانونی از طرف عناصر نا آگاه ویا مغرض به وقوع می پیوندد، برابر فرامین صادره آنرا به موقع اجرا گذارند.
یگان ویژه پاسداران به عنوان احتیاطهای کلی ناجا ووظیفه مقابله ای وطی مراحل گوناگون آموزشی ایفای نقش های مختلف کنترل اغتشاشات شهری را به عهده دارد که در این فرایند با بهره گیری ازنیروی انسانی وتجهیزات مخصوص در بحرانها واردوبا اقدامات خویش نظم وامنیت را به جامعه برمی گرداند .در این فصل بابررسی پیشینه تحقیق های گذشته عوامل مختلف مورد بحث در رابطه با مهارتهای مدیریتی فرماندهان یگان های ویژه ناجا واثر کنترلی آن براغتشاشات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مورد کنکاش قرار می گیرد.در این فصل پیشینه تحقیق، مبانی نظری، تئوری ها ودید گاه های نظری ،نا آرامی ها و ملاحظات مر تبط با بحران ها، مدیریت بحران و مهارت های مدیریتی، ساختار و وظایف یگان ویژه، موقعیت و وضعیت تهران، خلاصه ای از فتنه سال 1388 تهران و اقدامات اغتشاشگران و برخورد ناجا به خصوص یگان ویژه پاسداران ناجا بحث خواهدشد.
2-2-مبانی نظری تحقیق
دلایل بروز اغتشاش در جوامع
در کتاب کنترل اجتماعات( 1384) نویسندگان موارد زیر را از عوامل بروز دهنده اغتشاش می داند:
عوامل اجتماعی
علل اجتماعی معمولاً در بر گیرندۀفرهنگ، مذهب و مواردی از این قبیل می باشد و چنانچه هر کدام از عوامل یاد شده مورد اهانت و توهین قرار گیرد، مردم وابسته و مرتبط به آن، دست به اعتصاب و اغتشاش می زنند و در نتیجه فعالیت های زندگی افراد با مشکلات مواجه می شود. از مهم ترین تحرکات عصبی در این خصوص می توان به لغو یا تغیر زمان یک مسابقۀ فوتبال در لحظات آخر یا فقر عمومی، جهل و بی سوادی، تبعیض نژادی و شیوع اختلاس و ارتشا در روابط اداری و فقدان مسکن اشاره کرد.
عوامل طبیعی
منظور از عوامل طبیعی آن دسته ازوقایعی است که موجب پیدایش شرایط خاص می گردد که به طور غیر ارادی به انسان تحمیل می شود. در اینجاست که انسان از شرایط به وجود آمده برای غارتگری، چپاول، اختلاف وتجاوز استفاده می کند و معمولاً چنین حالاتی در زمان وقوع زلزله، سیل، توفان ها، آتشفشان ها و از این قبیل حوادث پیش آمده پدیدار می شود.
عوامل سیاسی
ممکن است گروه های صاحب نفوذ که دارای حامی وپشتیبان هستند، برای خارج کردن رقیب وبه دست گرفتن قدرت وارد صحنه شده وبا ایجاد جو روانی ناسالم و تبلیغات سوء مردم را به اغتشاش و اقدامات تخریبی تشویق نمایند.
عوامل اقتصادی

یکی از منازعات مهم در جوامع امروز مشکلات اقتصادی است که تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم را تهدید می کند. با واگذاری کارخانجات به افراد خاص و فروش سهام و تغییر کاربری تولیدات و حذف کارگران و عدم پرداخت حقوق و مستمری بموقع کارگران، همگی می توا نند دلیلی برای تجمع و ایجاد آشوب به حساب آیند.
عوامل اعتقادی
طرفداران ادیان، مذاهب و فرقه های مختلف که دیدگاه های اعتقادی یک جامعه را تشکیل می دهند می توانند عملی برای ابزار خشونت در یک اجتماع باشند ومعمولاً در شرایطی که آن ایده یا اعتقاد مورد اها نت،تضعیف و سرکوب قرار گیرد، طرفداران یا رهروان آن عقیده از خود عکس العمل خشونت آمیز نشان خواهند داد؛ ضمناً این عمل یکی از مؤثر ترین ابزارهای تحریک احساسات و ایجاد انگیزه برای خشونت تا مرز فداکاری است.
ضعف حکومت قانونی یا فساد مالی واخلاقی
فقدان دستگاه حکومت مرکزی یا ناتوانی وسهل انگاری در مدیریت که باعث هرج و مرج و سوء استفاده های مالی و اخلاقی شود، برای مردم بسیار ناخوشایند است و این طرز تفکر به وجود می آید که هیچ گونه نظارتی بر کار مسئولان وجود ندارد ودر نهایت منجر به اغتشاش و آشوب علیه آنان می شود(کنترل اجتماعات ،1384 :10-11).
2-3-مراحل به وجود آمدن اغتشاشات وراهکارهای مقابله باآن
در به وجودآمدن اغتشاشات مراحلی وجود دارد که درکتب مختلف ضد اغتشاش ذکر گردیده است و با توجه به هر مرحله باید به نوع خاصی با آن برخورد کرد.
مراحل شکل گیری اجتماعات:
اغلب اجتماعات غیر قانونی قبل از شکل گیری دارای پیش زمینه بوده اندکه قبل از وقوع، آثار و شواهد آن دیده می شود. در چنین شرایطی می توان وقوع آشوب و تجمعات را پیش بینی نمود. چنین اجتماعات و راهپیمایی های خشونت آمیز را باید مورد توجه، ارزیابی وتجزیه تحلیل و برنامه ریزی قرار داد تا انگیزه ها ودلایل آن ریشه یابی و راهکارهای مناسب برای کنترل آن اتخاذ شود( جمعی از نویسندگان یگان ویژه ، 1389 :29).

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرحله اول: طرح ریزی
در این مرحله اقداماتی از قبیل تلاش رهبران مخالف تبلیغات رسانه های ضد دولتی برای راه اندازی تظاهرات وتشویق آنان ودادن انگیزه، انتشار اطلاعیه ها و نامه های مختلف،ترویج روحیۀ فتنه انگیزی، تبلیغ شعار های گروه گرایی (ناسیو نالیستی) و کینه توزانه مشاهده می شود و عناصر سازمان دهندۀ راهپیمایی به طور عمده در جهت آشوب و مبارزه طلبی حرکت می کنند وافراد را به سمت خود جذب می نمایند واز احساسات واز عواطف انسان هایی که به نحوی متضرر شده یا آسیب دیده اند نیز استفاده می کنند معمولاٌ دراین مراحل رهبران جریان خود رانمایان نمی کنند ودر نتیجه انگیزه ها و نحوه سازماندهی با ابهامات و پیچیدگی زیادی برای مسئولان امر جلوه می کند ( جمعی از نویسندگان یگان ویژه ، 1389 :30).
مرحله دوم:برنامه ریزی
وقت


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *