آماری نمونه بر حسب درجه
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد شرکت کننده تعداد 62 نفر سروان، تعداد 19 نفر سرهنگ و 11نفر دارای درجه سرگردی هستند. بیشتر شرکت کنندگان سروان می باشند.

ب )مسئولیت : جدول فراوانی مربوط به وضعیت مسئولیت شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (4-6) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فرمانده تیپ
3
3
فرمانده گردان
12
12.1
فرمانده گروهان
60
60.6
معاونت و خبرگان
24
24.2
جمع
99
100
نمودار (4-2) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
از99 نفری که در این تحقیق شرکت داشته اند تعداد60 نفر فرمانده گروهان،تعداد 24نفرمعاونت و خبرگان، تعداد 12نفر فرمانده گردان و تعداد3 نفر فرمانده تیپ می باشند. بیشتر شرکت کنندگان دارای مسئولیت در سطح فرمانده گروهان هستند.

الف )تحصیلات : جدول فراوانی مربوط به تحصیلات دانشگاهی شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (4-7) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فوق دیپلم
26
26.3
لیسانس
70
70.7
فوق لیسانس
3
3.0
جمع
99
100
نمودار (4-3) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد نمونه شرکت کننده تعداد 70نفر دارای مدرک لیسانس، تعداد 26نفر دارای مدرک فوق دیپلم وتعداد 3نفر دارای مدرک فوق لیسانس هستند. بیشتر شرکت کنندگان دارای مدرک دانشگاهی هستند و این نشان می دهد که اکثریت شرکت کنندگان تحصیلات کافی برای اظهار نظر داشته اند.
الف )سنوات خدمت: جدول فراوانی مربوط به سنوات خدمت شرکت کنندگان در ذیل آمده است.

جدول (4-8) واحدهای آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 10 سال
39
39.4
10 تا 20 سال
49
49.5
20 تا 30 سال
11
11.1
جمع
99
100
نمودار (4-4) واحدهای آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد نمونه شرکت کننده، تعداد 49نفر بین 10 تا 20 سال ، تعداد39نفر بین 1 تا 10 سال و تعداد 11بین 20 تا 30 سال سنوات خدمت دارند که بیشتر شرکت کنندگان( 60 % )دارای سابقه بالا تر از 20سال هستند و این موضوع نشان می دهد افراد شرکت کننده سابقه کافی برای اظهار نظر را دارند.
قسمت دوم :آمار استنباطی
سوال 1 :شاخص های اثر بخش موثر در کنترل اغتشاشات کدامند؟
برای بررسی این سوال گویه های 1تا 24پرسشنامه تدوین شده ا ست، که ضریب آلفای محاسبه شده برای آنها 93 /0 می باشد که از نظر آماری قابل قبول می باشد. در جدول زیر گویه های پرسشنامه مربوط به سوال یک تحقیق توصیف شده اند.
کد سوال
موضوع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل
مقدار تی
1
تمرین و مانورقبل از عملیات
فراوانی
0
1
3
27
68
99
27.28
درصد فراوانی
0
1
3
27.3
68.7
100
2
داشتن تجهیزات
فراوانی
0
1
5
20
73
99
26.63
درصد فراوانی
0
1
5.1
20.2
73.7
100
3
پشتیبانی
فراوانی
0
3
7
30


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *