نیروی دولتی اجرا کننده و دارای قدرت مشروع و قانونی است و از سوی دیگر یک نیروی مدنی واسط بین دولت و شهروندان می باشد. براین اساس سازمان پلیس همواره ناگزیراز برقراری تعادل میان تأمین مقتدرانه نظم و امنیت اجتماعی (چهره اجبار) و مشارکت مدنی (چهره تعامل) است (جعفری،روح ا…،مدیریت بحران های شهری با تأکید بر نقش یگان ویژه ناجا ، 1386) .
دردستور العمل آموزش یگان( 1390) موارد زیر در امر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است .
1- آموزش یگانی بر اساس برنامه تفصیلی مصوب و ابلاغ شده در تمامی یگان های ویژه طراحی و اجرا می گردد.
2- تقویم آموزشی اجرای آموزش یگانی در دو نوع یگان در گیر(سیزده هفته) و یگان غیر درگیر(سی ونه هفته) طراحی و ضمن تحویل نسخه ای از آن معاونت تربیت و آموزش ناجا به رده های مجری زیر مجموعه ارسال میگردد.
3- برنامه زمان بندی اجرای آزمون های پایان آموزش یگانی رده ها یگان ویژه را تهیه می گردد و برای آگاهی و اعزام ناظرین به معاونت تربیت و آموزش ناجا ارسال می شود.
در ارزیابی یگان های ویژه نحوه اجرای آموزش یگانی جزء کارنامه یگانی لحاظ می گردد.
آموزش تخصصی – تکمیلی ترفیعاتی کارکنان ناجا
دوره های تخصصی – تکمیلی به استناد ماده 38 قانون استخدامی ناجا به منظور تکمیل تخصص و روز آمد نمودن دانش و مهارت کارکنان نیروی انتظامی، برای نیل به ترفیع یا تصدی مشاغل خاص متناسب با رسته ها، رشته ها و مشاغل نیروی انتظامی حداقل به مدت یک ماه پیش بینی شده است.
این آموزش ها در بر گیرنده تخصص ها و نیازمندی های آموزشی رده ها و یگان های مختلف ناجا بوده و کارکنان ناجا موظفند حداقل هر چهار سال یک بار، یک دورۀ آموزشی تخصصی – تکمیلی را طی نموده بدین ترتیب یکی از شرایط احراز ترفیع و یا تصدی مشاغل سازمانی را کسب نمایند.
برنامه تفصیلی (6 برنامه در سطح افسری و 6 برنامه در سطوح در جه داری و درجه داری – افسری) می باشد.
انواع دوره های آموزشی ناجا
1- دوره تخصصی – تکمیلی: به دوره های مذکور در مادۀ 38 و دیگر مواد قانون استخدامی ناجا اطلاق می شود که به منظور تکمیل تخصص و روز آمد نمودن دانش رسته ای کارکنان برای نیل به ترفیع یا تصدی مشاغل خاص متناسب با رسته، رشته و مشاغل ناجا حداقل به مدت یک ماه بر اساس ضوابط و مقررات خاص اجرا می گردد.
2- دوره تخصصی – تکمیلی ترفیعاتی: نوعی از آموزش های تخصصی – تکمیلی می باشد که در جهت احراز توانمندی های مورد انتظار برای ترفیع و اخذ درجه یا رتبه بالاتر کارکنان طراحی و اجرا می شود و طی نمودن آن برای کلیه کارکنان قبل از نیل به درجه یا رتبه بالاتر، الزامی است.
3- دوره تخصصی – تکمیلی انتصاباتی: نوعی از آموزش های تخصصی – تکمیلی است که به منظور احراز و شرایط انتصاب کارکنان در مشاغل خاص طراحی و اجرا می شود.
4- آموزش های عرضی:به آموزش های مذکور در تبصره 2 مادۀ 33 قانون استخدامی ناجا اطلاق شده که به منظور تأمین سایر نیازمندی های آموزشی کارکنان ناجا اجرا می شود و مدت آن کمتر از یک ماه است.
آموزش های عرضی دو گونه اند: الف) آموزش های تخصصی کوتاه مدت، ب) آموزش های ضمن خدمت و یگانی.
5 –آموزش استاد شاگردی ( چهره به چهره): به گونه ای از روش ها و شیوه های آموزش ضمن خدمت گفته می شود که در آن استاد (آموزش دهنده) به شکل رو در رو و نفر به نفر از نزدیک مطالب آموزشی را به یاد گیرنده (فراگیر) منتقل می نماید.
6 –آموزش از را دور: به آموزش هایی که به منظور ارتقای تحصیلی و افزایش سطح علمی کارکنان با استفاده از امکانات آموزشی از راه دور، تمام یا قسمتی از دوره های آموزشی موضوع مادۀ (33) ق.ا.ناجا اطلاق می گردد. این آموزش ها دو گونه اند: الف) آموزش های مکاتبه ای ب) آموزش مجازی
7 –تجارب مدون:کلیه نتایج حاصله از وقایع و رخداد هایی که در خلال انجام وظیفه مأموران انتظامی به دست آمده و دارای ارزش جهت ارتقای آگاهی کارکنان بوده و به چاپ رسیده باشد ( موضوع ماده 67 ق.ا.ناجا و دستورالعمل آن).
8 –تحقیقات علمی: به طرح های تحقیقاتی، ابتکارات صنعتی، نوآوری های سازمانی، تألیف، ترجمه، مقاله و تدوین متون آموزشی که به روش علمی انجام گرفته و در چار چوب نیاز های ناجا باشند، اطلاق می شود. ( معاونت آموزش، 1388)
جدول شماره 2-2-جدول زمانی ادوار تخصصی- تکمیلی مقاطع ترفیعاتی کارکنان ناجا
درجه داری به افسری
کد دوره
مقطع ترفیعاتی
مدت دوره
مدت تدریس عمومی
مدت تدریس تخصصی
مدت آزمون
03
نیل به درجه ستوان سومی
8هفته
220 ساعت
4هفته-160ساعت
(عمومی-دومرحله)
4هفته-160ساعت
(تخصصی-دومرحله)
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم،چهارم، ششم و هشتم
04
نیل به درجه ستوان دومی(سر پرستی)
15 هفته 480 ساعت
8 هفته 320 ساعت ( عمومی- دو مرحله)
4 هفته- 160 ساعت
آزمون هفته های پنجم، دهم و پانزدهم
1/04
نیل به درجه ستوان دومی(غیرسر پرستی)
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2 هفته 80ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
05
نیل به درجه ستوان یکمی
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2هفته 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
06
نیل به درجه سروانی
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2هفته 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
افسری
07
نیل به درجه ستوان دومی
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2هفته 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
08
نیل به درجه ستوان ی
کمی
8 هفته 320ساعت
4هفته-160ساعت
(عمومی-دومرحله)
4هفته-160ساعت
(تخصصی-دومرحله)
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم،چهارم، ششم و هشتم
09
نیل به درجه سروانی
6هفته 240ساعت
4هفته 160 ساعت ( عمومی- دو مرحله)
2هفته- 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته دوم، چهارم و ششم
10
نیل به درجه سرگردی
20 هفته 640ساعت
8هفته 320 ساعت (عمومی-دو مرحله)
8 هفته 320ساعت (تخصصی-دومرحله)
آزمون هفته هاپنجم،دهم، وبیستم
11
نیل به درجه سرهنگ دومی
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2هفته 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
06
نیل به درجه سرهنگی
4 هفته 160ساعت
2هفته 80 ساعت
2هفته 80 ساعت
آزمون پنجشنبه پایان هفته های دوم و چهارم
منبع :دستور العمل معاونت آموزش(1388)
پاره ای از موضوعات آموزش
تعداد دیگری از موضوعات آموزش که در نوع ماموریت های یگان ویژه موثر است در کتاب کنترل اجتماعات به شرح ذیل ذکر شده است
1-آماده سازی انضباطی و رفتاری نفرات :رفتار نا بهنجار حتی یک مامورنیروی انتظامی انعکاس ناخوشایندی برای تمام مامورین نیروی انتظامی خواهد داشت. . لذا با آموزش نفرات در خصوص استاندارد های رفتار و انضباط باید این نقیصه را مرتفع نمود.
2- آموزش ذهنی و توجیه نفرات: لازم است که افراد برای فشار های جسمی و ذهنی که در اثر عملیات کنترل اغتشاش حاصل می شود آمادگی پیدا کنند. آموزش در مورد این موضوع هم باید شامل درک ازدحام و رفتار جمعی و هم آماده ساختن عده ها برای کنترل کردن اعمال و احساساتشان در مواقع عملیاتی باشد.
3- آموزش عوامل روانی نیرو های کنترل کننده: عده هایی که درگیر عملیات کنترل اغتشاش داخلی شوند در مواقعی که رویاروی جمعیت زیاد قرار می گیرند در معرض سر و صدا و همهمه زیاد می باشند ممکن است به نیرو ها توهین و فحاشی شود. نیروها باید بیاموزند که اینگونه توهین ها را باید نادیده گرفته و اجازه ندهند که احساسات شخصی در انجام ماموریت بر روی آنها تاثیر گذار باشد.
4- آموزش بدنی نفرات درجهت انجام وظیفه خسته کننده:لازمه اجرای عملیات کنترل اغتشاش در اختیار داشتن نفراتی سالم، قوی و ورزیده می باشد .
5- آشنایی با جنگ افزار و تجهیزات ویژه: هر عضو نیروی کنترل اغتشاش باید در مورد طرز استفاده از جنگ افزار ویژه خود آموزش دیده باشد. باید از افراد واجد الشرایط و دارای صلاحیت برای به کار بردن اینگونه سلاح ها استفاده کرد و یا اصلاً از وارد کردن اینگونه تجهیزات خودداری کرد.
6-خنثی کردن تهدیدات ویژه:پرسنل کنترل اغتشاش باید برای مقابله با تهدیدات ویژه ای از قبیل آتش سوزی، غارت، تیر اندازی و خرابکاری آموزش های لازم را گذرانده و با نحوه خنثی کردن هر کدام از این اقدامات آشنایی کامل داشته باشند.
7- آشنایی با دستورات ویژه:در تمام مدت آموزش ضد اغتشاش و در ادامه آن پرسنل یگان کنترل ضد اغتشاش ضروری است که با دستورات ویژه مانند وظایف محوله، احترام به حقوق انسانی، اسلامی تمام افراد،در دفاع از جان خود از حداقل نیروی لازم استفاده کنند، موقعی که تیر اندازی لازم تشخیص داده شد فقط مجروح کنید و کسی را نکشید، تا جایی که برای انجام ماموریت شما مزاحمت ایجاد نکند اجازه دهید که خبرنگاران به آزادی در منطقه رفت و آمد کنند. در مورد عملیات و اخبار راجع به آن و شایعات مربوطه با اشخاص غیر مجاز صحبت نکنید و تمامی کسانی را که از شما در مورد عملیات سوال می کنند به فرمانده یگان هدایت کنید.
8- تمرینات : برای تقویت آموزش باید تمرینات مستمر ادامه داشته باشد اگرچه اکثر تمرینات و مانور های کنترل اجتماعات دارای غالب خاصی می باشند اما زمان و نحوه تمرینات و مانور ها با آمادگی نیرو ها بسیار حائز اهمیت می باشد.3
4
5
6
3
4
5
3
4
3
2
( کنترل اجتماعات،1377).
تجهیزات یگان ویژه
در کتاب تجهیزات یگان ویژه (1390)نفاوی تجهیزات یگان ویژه را به چند دسته تقسیم می کندکه در ذیل به تفکیک ذکر می گردد.
سلاح ها
الف)سلاح غیر کشنده(پینت بال)
ب)سلاح های کشنده
-تفنگ سازمانی با تجهیزات جانبی
-تفنگ ساچمه زن
-تفنگ وتپانچه پرتاب گاز
-نارنجک دستی اشک آور،الوان دودزا
-نارنجک نوری صوتی
-کلت کمری
-مسلسل ام پی فایو
-تفنگ کلاشینکف
-تفنگ دقیق زن
2-تجهیزات انفرادی
-کلاه کاسکت ضد اغتشاش
-ماسک ضد گاز
-سپر
-باتون
-تومفا
-لباس ضد ضربه
-دست کش ضدضربه
-جلیقه ضد ضربه
-کیسه آب
-ساک وجلیقه تجهیزات
-جلیقه ضد گلوله
-کمربند مداخله ای یا فانسقه
-اسپری اشک آور
-دستبند فلزی ویکبار مصرف
3-وسایل ضد اغتشاش
-دستگاه پخش گاز محل توسط نفر
-دستگاه پخش گاز (لانچر الکتریکی)محل توسط خودرو وبالگرد
-بلند گوی انفرادی و جمعی
-انواع نورافکن دستی ونصب روی خودرو
-کپسول اطفای حریق
-انواع موانع فیزیکی (نرده ،سیم خاردار گستر و…)
-بی سیم دستی وخودرویی
-دوربین دید درروز وشب
4-خودروها
-حمل نیرو
-آب پاش ورفع موانع
-حمل متهم
-آمبولانس
-عملیاتی
-پشتیبانی عملیات
-زرهی
-حمل غذا
-حمل تجهیزات (سنگین)
-موتور سیکلت مقابله با اغتشاش
-موتور سیکلت آموزشی
-موتور سیکلت اطلاعاتی(تجهیزات یگان ویژه ،1390 ) .
انواع عملیات در شرایط عادی
بر اساس بر نامه های ابلاغی از ناجا یگان ویژه پاسداران ناجادر شرایط عادی معمولابه تمرین وآموزش اصول و
فنون مقابله با اغتشاشات پرداخته در بعضی مواقع هم در طرحهای انتظامی بنا به تدابیر ازاین یگان استفاده می شود ضمنا این یگان در شرایط عادی وظیفه کنترل اجتماعات قانونی مانند مسابقات ورزشی راهم دارد.
انواع عملیات در شرایط بحرانی
یگان ویژه ناجا درشرایط غیر عادی اقدام به کاربرد وظایف اصلی خود که نسبت به آن تمرین وآموزش دیده است می پردازد از جمله کنترل اغتشاشات وکنترل اجتماعاتی که از شرایط عادی خارج شده است.
2-10-موقعیت و وضعیت تهران
با توجه به اینکه شناخت و نحوه مقابله با اغتشاشات مستلزم آشنایی با منطقه به وجود آمده اغتشاش می باشد وزمینه تحقیق حا ضر در منطقه جغرافیایی تهران می باشد آشنایی با موقعیت و وضعیت این شهر لازم است.
بر اساس سال نامه آماری شهر تهران(1389)موقعیت و وضعیت ریاضی واماکن حساس در آن بشرح ذیل می باشد.
موقعیت ریاضی تهران
شهرتهران ازنظر مختصات جغرافیایی درمحدوده 51درجه و17دقیقه تا51درجه و33دقیقه طول جغرافیایی شرقی و35درجه و36دقیقه تا35 درجه و45 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی قرارگرفته است. ارتفاع نقاط مختلف شهر تهران بسیار متفاوت است وازسمت شمال به جنوب کاهش می یابد.(صفوی، 1378:125) .
مقر وموقعیت شهر تهران
شهر تهران یکی از بزرگترین شهرهای جهان امروزی است که دردامنه جنوبی رشته کوههای مرتفع البرز واقع شده است وفاصله آن باارتفاعات 4000متری نزدیک به 20کیلومتر است. شهر تهران موقعیتی چاله مانند دارد.بطوری که از قسمتهای شمال غربی تاجنوب شرقی باارتفاعات محصور ودرشتی این ارتفاعات گسترده است.(همان :126) .
این شهر از شمال به سلسه جبال البرز،از شرق به لواسانات واز غرب به کرج از جنوب به ورامین محدود است،از نظر تقسیمات اداری به 22منطقه و119 ناحیه و362 محله تقسیممی شود.منابع آب شهر تهران تحت عناوین،آب های زیر زمینی وسدهای امیر کبیر ولتیان دسته بندی می شودشهر تهران که عنوان پایتختی ایران رابه همراه دارد،بین کوههای البرز وکویر مرکزی قرار گرفته است. شهرستان تهران در گذشته به نام ری خوانده می شدکه یکی از آبادترین وباعظمت ترین شهرهای ایران وبا عظمت ترین شهرهای ایران بوده است. این شهر در دوره مغول به کلی ویران شده واز آن پس،ده کوچکی به نام تهران در شمال ری به وجودآمد این محل در دوره زندیه ترقی کرد واکنون آبادترین وپر جمعیت ترین شهر ایران محسوب می شود سال نامه آماری شهر تهران ،1389 :1) .
جمعیت شهر تهران در سال 88:این شهر دارای 4004677نفرزن و4212599نفر مرد جمعاً8217536نفر جمعیت می باشد.بیشترین جمعیت تهران را گروه سنی 20 تا24 ساله با 1067695 نفر تشکیل می دهند.وضعیت اشتغال در شهر تهران در سال 85:این شهر دارای 280512 نفر شاغل و228886نفر بیکار
آمار کارکنان دولت در تهران 84239 نفر می باشد. وضعیت صنعت وتعداد شاغلین آن در تهران تا پایان سال 1386 تعداد کارگاه صنعتی ده نفر کارکن به بالا1766واحد با 197792کارگر بوده است.تا پایان سال 1388 تعداد شرکت های تعاونی مسکن فعال 3459 شرکت با 546550 عضو و36848شاغل می باشد.
تاپایان سال 1388 تعداد شرکت های تعاونی فعال صنعتی وفرش دستباف 538 شرکت با 15745 عضو 11714نفر شاغل می باشد.تاپایان سال 1381 که آخرین سر شماری کارگاهی انجام شده تعداد کارگاه های عمده فروشی،خرده فروشی وتهیه وسایل نقلیه وکالاهای شخصی وخانگی شهر تهران 191099 واحد بوده.
تعداد اقامت گاه های عمومی وکارگاه های صرف غذا ونوشیدنی تهران 9827 واحد بوده
وضعیت خدمات در شهر تهران:در جهت تأمین زمان آسایش شهروندان تهران خدمات قابل توجه ای ایجاد وارائه می گردد که به بخشی از آن اشاره می شود.
فضای سبز: شهر تهران دارای 1651 پارک با


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *