ون گام به گام استفاده شد.
جدول4-13) نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی نوآوری سازمانی از روی ابعاد یادگیری سازمانی
گام ها
متغیر های پیش بین
R
R2
BETA
T
Sig
گام اول
فضای باز و آزمایشگری
50/0
25/0
50/0
32/9
000/0
گام دوم
فضای باز و آزمایشگری
دید سیستمی
56/0
31/0
37/0
27/0
37/6
69/4
000/0
000/0
گام سوم
فضای باز و آزمایشگری
دید سیستمی
انتقال و یکپارچه سازی دانش

57/0

33/0
29/0
22/0
15/0
32/4
65/3
17/2
000/0
000/0
030/0
گام چهارم
فضای باز و آزمایشگری
دید سیستمی
انتقال و یکپارچه سازی دانش
تعهد مدیریت

58/0

34/0

25/0
16/0
15/0
14/0
52/3
27/2
18/2
09/2
001/0
024/0
030/0
037/0
متغیر ملاک: نوآوری سازمانی
براساس جدول شماره 4-13 می توان نتیجه گرفت که تمام ابعاد یادگیری سازمانی، به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی(متغیر ملاک)، را دارا هستند. همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید در گام اول که بعد فضای باز و آزمایشگری وارد معادله شده است، مقدار ضریب همبستگی برابر 50/0 است. بدین معنی که بعد فضای باز و آزمایشگری توانسته 25/0 از واریانس نوآوری سازمانی را تبیین کند. در گام دوم با اضافه شدن بعد دوم یعنی دید سیستمی به معادله میزان ضریب همبستگی به 56/0 افزایش یافته است، یعنی که دو بعد فوق روی هم رفته 31/0 از واریانس نوآوری سازمانی را تبیین نمودهاند و در گام سوم با اضافه شدن بعد سوم یعنی انتقال و یکپارچه سازی دانش به معادله میزان ضریب همبستگی به 57/0 افزایش یافته است؛ یعنی که سه بعد فوق جمعاً 33/0 از واریانس نوآوری سازمانی را تبیین نموده اند. و در نهایت در گام چهارم با اضافه شدن تعهد مدیریت به معادله، میزان ضریب همبستگی 58/0 افزایش یافته است، یعنی در نهایت چهار بعد فوق جمعا 34/0 از واریانس نوآوری سازمانی را تبیین نموده اند. علاوه براین، برای تعیین سهم هریک از ابعاد یادگیری سازمانی (تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچه سازی دانش) در پیش بینی نوآوری سازمانی بر اساس ضرایب رگرسیون(Beta) در گام چهارم می توان عنوان کرد که سهم فضای باز و آزمایشگری، دید سیستمی، انتقال و یکپارچه سازی دانش و تعهد مدیریت به ترتیب برابر با 25/0، 16/0، 15/0 و 14/0 می باشد.
فرضیه فرعی 3. بین دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد شهر سبزوار از لحاظ مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی و نوآوری تفاوت معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فرعی3 از آزمون آنوا یک طرفه و توکی استفاده و نتایج در جدول 4-14، 4-15 و شکل 4-1، 4-2 و 4-3 ارائه شده است.

جدول 4-14) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه
متغیر
منابع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
میزان F
سطح معنی داری
مدیریت کیفیت فراگیر
بین گروهی
درون گروهی
مجموع
547/49
177/87
724/136
2
250
252
774/24
349/0
044/71
000/0
یادگیری سازمانی
بین گروهی
درون گروهی
مجموع
507/2
291/81
798/83
2
250
252
254/1
325/0
855/3
022/0
نوآوری سازمانی
بین گروهی
درون گروهی
مجموع
267/4
430/57
697/61
2
250
252
133/2
230/0
287/9
000/0
همان گونه که نتایج جدول 4-14 نشان می دهد f محاسبه شده در درجه آزادی 2 به 250 در سطح 95 درصد معنی دار می باشد و می توان گفت بین متغیر مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی بر حسب نوع دانشگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین این فرضیه پژوهشی هم تأئید می شود و برای مقایسه میانگین ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و نتایج در جدول 4-15 و شکل 4-1، 4-2 و 4-3 آمده است.
جدول 4-15) مقایسه میانگین ها برحسب نوع دانشگاه
متغیر دانشگاه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مدیریت کیفیت فراگیر دولتی
آزاد
پیام نور
کل
150
82
21
253
5980/3
7826/2
4482/2
2383/3
5942/0
6127/0
4559/0
7365/0
یادگیری سازمانی دولتی
آزاد
پیام نور
کل
150
82
21
253
5018/2
4675/2
1333/2
4601/2
5946/0
5641/0
3759/0
5766/0
نوآوری سازمانی دولتی
آزاد
پیام نور
کل
150
82
21
253
6088/2
7705/2
2792/2
6338/2
5099/0
4264/0
4427/0
4948/0

شکل 4-1) نیمرخ میانگین نمرات مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های سبزوار
چنان که در جدول 4-15 و شکل 4-1 مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات مدیریت کیفیت فراگیر در بین دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد شهر سبزوار از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین، دانشگاه دولتی با میانگین 59/3 دارای بالاترین میانگین و دانشگاه پیام نور با میانگین 44/2 دارای پایین ترین میانگین در خصوص مدیر
یت کیفیت فراگیر است.

شکل 4-2) نیمرخ میانگین نمرات یادگیری سازمانی در دانشگاه های سبزوار
به علاوه چنان که در جدول 4-15 و شکل 4-2 مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات یادگیری سازمانی در بین دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد شهر سبزوار تفاوت معنی داری در سطح 95 درصد وجود دارد. و بنابراین، دانشگاه دولتی با میانگین 50/2 دارای بالاترین میانگین و دانشگاه پیام نور با میانگین 13/2 دارای پایین ترین میانگین در خصوص یادگیری سازمانی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دانشگاه دواتی از لحاظ مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور در موقعیت بهتری قرار دارد.

شکل 4-3) نیمرخ میانگین نمرات نوآوری سازمانی در دانشگاه های سبزوار
چنان که در جدول 4-15 و شکل 4-3 مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات نوآوری سازمانی در بین دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد شهر سبزوار از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین، دانشگاه آزاد با میانگین 77/2 با تفاوت اندکی بالاتر از دانشگاه دولتی قرار گرفته و دانشگاه پیام نور با میانگین 27/2 دارای پایین ترین میانگین در خصوص نوآوری سازمانی است.

4-4) جمع بندی
در این فصل در قسمت اول به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته شد و جداول و نمودارهای مربوط به آنها آورده شد. سپس برای نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش از آزمون K-S استفاده شد و با توجه به این که داده ها نرمال بود به بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه از آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. و برای سنجش روایی سؤالات و متغیر های پژوهش از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده شد و بعد از آن برای تعیین رابطه متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. پس از طی مراحل بالا با استفاده از تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری، ضرایب مسیر و مقادیر آماره t به آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش پرداخته شد. و در فصل بعد با توجه به نتایج آزمون فرضیات پژوهش به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه
دانش سازمانی هر آن چیزی است که افراد سازمان درباره فرهنگ، فرایندها، محصولات، خدمات، مشتریان، بازارها، و رقبای سازمان می دانند. سازمان ها از طریق مدیریت اثربخش می توانند قدرت رقابتی خویش را افزایش دهند. کسب، خلق، و انتقال دانش جدید در سازمان موجبات نوآوری در فرایندها و محصولات سازمان و ارتقا کیفیت تولیدات سازمان شده، افزایش رضایت مشتریان و نهایتا بهبود موقعیت رقابتی سازمان را فراهم خواهد آورد. از مهم ترین عوامل اثرگذار بر یادگیری سازمانی و نوآوری، کارکنان سازمان و ارتباطات و تعاملات مناسب میان آنان است. بر همین اساس این پژوهش درصد آزمون و بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بوده است.
در پایان هر فعالیت پژوهشی، محقق با توجه به آزمون فرضیه ها و رد یا قبول آنها باید نتایج را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیه ها نیز اساس شکل گیری پیشنهادها برای انجام پژوهش هستند. می توان گفت که یکی از بخش های مهم پژوهش که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریه ها به عمل برای کسب موفقیت در آینده باشد، ارائه‌ی نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادهای به‌جا و مناسب است. بنابراین در این فصل با بررسی مفصل تر یافته های فصل چهار، نتیجه گیری های این پژوهش و نیز پیشنهاد های مبتنی بر آن ارائه خواهد شد. در ابتدا نتاج حاصل از ویژگی های دموگرافیک گروه نمونه و وضعیت هریک از متغیر های پژوهش ارائه خواهد شد و سپس نتاج حاصل از تحلیل همبستگی و آزمون فرضیات پژوهش ارائه خواهد شد.

5-2) یافته های پژوهش
5-2-1) نتایج آمار توصیفی
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش حاضر که در فصل چهارم ارائه شد نشان می دهد که از بین 253 نفر پاسخ دهنده، اکثر افراد تحت بررسی (5/73 درصد) را مردان و بقیه آن را زنان تشکیل می دهند. که این می تواند نشان دهنده این باشد که اکثر افراد شاغل در دانشگاه های سبزوار را مردان تشکیل می دهند. همچنین از بین سه دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور که تحت بررسی قرار گرفته بود بیشتر پاسخ دهندگان از دانشگاه دولتی برابر با (3/59درصد) و بعد دانشگاه آزاد با 4/32 درصد و در آخر پیام نور با 2/8 درصد بودند. از لحاظ سنی، 8/64 درصد از کل کارکنان جامعه حدود 30 سال و بین 31 تا 40سال سن دارند که می تواند ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه پژوهش حاضر باشد که نشان می دهد اکثر افرادی که در دانشگاه های سبزوار مشغول به خدمت اند جوان هستند. همچنین از لحاظ سابقه کاری هم بیشتر افراد سابقه 5 تا 10 سال دارند که این هم از جوانی جامعه پژوهش حاضر نشأت می گیرد. به علاوه طبق یافته های فصل چهارم، 2/63 درصد پاسخگویان تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر دارند. اگر دانش و آگاهی پاسخگویان را عاملی تأثیرگذار در افزایش برازندگی مدل بدانیم؛ پژوهش حاضر از این حیث در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ زیرا هرچه سطح درک و فهم پاسخگویان از سؤال های پژوهش بهتر باشد به همان نسبت نتایج پژوهش نیز قابل اتکاتر خواهد بود.

5-2-2) وضعیت دانشگاه های سبزوار از نظر مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی
همان طور که در فصل پیشین آمد، نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه
ای نشان داد که دانشگاه های سبزوار از نظر مدیریت کیفیت فراگیر ( با میانگین 2/3 و انحراف معیار 7/0 ) در وضعیت مطلوبی است. این مطلب بیانگر این است که مدیران دانشگاه های سبزوار اهداف واقع بینانه ای را برای کارکنان تنظیم می کنند و کارکنان را برای مشارکت بهتر آنها در بهبود کیفیت شناسایی و همه کارکنان را در فعالیت های مربوط به کیفیت مشارکت می دهند. همچنین از برنامه های بلند مدت برای بهبود کیفیت حمایت می کنند. در ضمن این مسأله نشان دهنده اهداف سازگار میان واحد های متفاوت دانشگاه است که تمایلات آنان را برای کار گروهی و احساس دوستی و همکاری افزایش داده است.
همچنین یافته های فصل پیشین نشان می دهد که دانشگاه های سبزوار از نظر یادگیری سازمانی (با میانگین 4/2 و انحراف معیار 5/0) در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارند. با توجه به این وضعیت می توان گفت که قابلیت یادگیری کارکنان به عنوان یک عامل کلیدی در دانشگاه در نظر گرفته نمی شود و ایده های خلاقانه مورد تشویق قرار نمی گیرد.
یاقته ها حاکی از نامناسب بودن وضعیت نوآوری سازمانی ( با میانگین 6/2 و انحراف معیار 6/0) در دانشگاه سبزوار را نشان می دهد که این مسأله بیانگر این است که ساختار اداری دانشگاه های سبزوار متحول نشده است و ارتباطات برون سازمانی دانشگاه گسترش نیافته است. و همچنین فارغ التحصیلان این دانشگاه ها مورد نیاز بازار کار نیستند و دانشگاه ها بر مبنای نیاز بازار کار به طراحی رشته های جدید نپرداخته اند.
5-2-3) نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدیریت کیفیت فراگیر، نشان داد که تمامی گویه ها از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 5/0) مورد قبولی برخوردارند و در بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر، سه بعد تعهد مدیریت عالی، کارتیمی و آموزش و توسعه دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین شاخص های برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر 078/0و مقدار ?2 به درجه آزادی (df)برابر با 51/2 است، که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی یادگیری سازمانی، نشان داد که سؤالات 46، 49 و 50 دارای بار عاملی کمتر از 5/0 می باشد، بنابراین این سؤالات از مدل حذف گردید. نتایج تحلیل عاملی پس از حذف این سؤالات نشان داد که کلیه بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به پارمترهای مدل در حالت مطلوبی بوده، و شاخص های برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر 076/0و مقدار ?2 به درجه آزادی (df)برابر با 46/2 است که حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری متغیر مربوطه است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نوآوری سازمانی، نشان داد که سؤالات 50، 54، 56، 61، 67، 72، 79 و 80 دارای بار عاملی کمتر از 5/0 می باشد، بنابراین این سؤالات از مدل حذف گردید. نتایج تحلیل عاملی پس از حذف این سؤالات نشان داد که کلیه بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *